Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Рецензійний жанр у творчості М.Грушевського

Ігор Гирич

Рецензійний жанр у творчості Михайла Грушевського кількісно переважає усі інші різновиди науково-літературної продукції: історичні студії та розвідки, літературознавчі праці, суспільно-політичну публіцистику, інформаційні статті, історичні монографії, серійні томи «Історії України-Руси» та «Історії української літератури». Тому редколегія 50-томного зібрання творів М.Грушевського визначила для рецензійних статей, бібліографічних нотаток та оглядів історика окрему серію томів, починаючи від 14-го. За нашими підрахунками, на рецензії припадає більше семисот позицій, що становить понад третину всього доробку М.Грушевського (понад 2000 публікацій).

Дві відомі бібліографії праць М.Грушевського фіксують 378 рецензій за 1888-1904 pp. (16 років) і 323 рецензії за 1905-1928 рр. (23 роки) [Покажчики праць М.Грушевського, що вийшли до 10-річчя перебування історика в Галичині і до 60-річчя від дня його народження (І.Левицького (1905) і Д.Балики та ін. (1929)), перевидані Л.Винаром в одній книжці. Див.: Mykhailo Hrushevskyj. 1866 – 1934. Bibliohrafic sources / Lubomyr R. Wynar editor. – New-York – Munich – Toronto, 1985. – C. 55 – 83, 121 – 152 (роздільна пагінація).]. Покажчик Б.Грановського додає ще десять публікацій за 1929 – 1930 pp., до початку відкритих репресій проти М.Грушевського [Михайло Грушевський. Перший президент України, академік. Бібліографія (1885-2000) / Укладач Борис Грановський. – К., 2001. – С. 237-238.]. На 9 позицій більше, ніж у бібліографіях праць рецензій М.Грушевського, фіксує покажчик В.Майхера [Бібліографія «Записок Наукового товариства ім. Шевченка». Том І – CCXL. 1892 – 2000 / Укладач В.Майхер, редактор О.Купчинський. – Львів, 2003.].177 рукописів рецензій вміщено в покажчику О.Мартиненко [Рукописи, документи і матеріали Михайла Грушевського у фондах Центрального державного історичного архіву України у Львові. Каталог / Упор. О.Мартиненко, редактор Галина Сварник, науковий редактор Ярослав Дашкевич. – Львів, 2005. – С. 33-68.] і близько ста позицій зібрано в картотеці І.Гирича [Відомості з картотеки використано під час опрацювання рукописів рецензій М.Грушевського в Центральному державному історичному архіві України у м. Києві (далі – ЦДІАК України).]. Опис рукописів М.Грушевського, які зберігаються в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського (далі – IP НБУ ім. В.І.Вернадського), здійснений С.Кіржаєвим [Документальні матеріали М.С.Грушевського у фондах відділу рукописів ЦНБ ім.В.І.Вернадського. Каталог / Уклав С.М.Кіржаєв. – К.1991. – С. 19 – 32.], також фіксує рецензії М.Грушевського, що друкувалися головним чином в «Україні» у 1920-х роках. 10 з них (1930 р.) так і залишилися в редакційному портфелі журналу «Україна» ненадрукованими. Не публікувалися й відгуки М.Грушевського на докторські праці його учнів у Львівському університеті та на промоційні праці аспірантів Науково-дослідної катедри історії України. За жанром ці відгуки, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України у м.Львові (далі – ЦДІАЛ України) та IP НБУ ім.В.І.Вернадського, також належать до рецензій і в майбутньому друкуватимуться у цій серії 50-томника. Отже, з нововиявленими під час упорядкування тому В.Маслійчуком опублікованими рецензіями загальна кількість публікацій М.Грушевського може сягнути 750 позицій. Судячи з обсягу матеріалу, передбачено 4 – 5 томів цієї серії, і лише останній том засвідчить, скільки оглядів, заміток і рецензій написав історик за своє творче життя.

Наукову творчість М.Грушевського як рецензента можна розділити на п’ять періодів:

1) 1888 – 1894 pp. – час наукового становлення і зростання М.Грушевського як історика. У цей період він виступає як рецензент окремих книжок для існуючих часописів, передусім «Киевской старины», «Правди», перших томів «Записок НТШ».

2) 1894 – 1914 pp. – період, коли М.Грушевський очолює редакції головних історично-наукових часописів України – «ЗНТШ», «ЛНВ», «ЗУНТ», «Україна» та виступає в них не лише як рецензент, але й залучає до участі десятки нових рецензентів та налагоджує рецензування усієї європейської наукової продукції.

3) 1915 – 1923 pp. – період, коли М.Грушевський лише спорадично звертається до рецензійного жанру, уривково редагуючи «Українські наукові збірники», «ЛНВ» і «Україну», а більше займаючись практичною політикою в Україні та на еміграції.

4) 1924 – 1930 pp. – час останнього активного спалаху науково-організаційної роботи в ділянці рецензування і бібліографії та самостійного писання рецензій у періодичних виданнях ВУАН, передусім у журналі «Україна».

5) 1931 – 1934 pp. – останній період життя, політичні переслідування М.Грушевського і репресії проти нього та його учнів. У цей час він не мав можливості редагувати видання Історичної секції ВУАН і сам майже не писав рецензій.

Пропонована періодизація не є структурною основою для побудови рецензійної серії. Серію «Рецензії та огляди» 50-томника ми наповнюємо за принципом фізичного уміщення матеріалу в томі. Тому перший том серії (т. 14) закінчується 1897 p., охоплюючи дев’ятилітній період праці М.Грушевського в ділянці рецензування.

Найпродуктивнішим у роботі М.Грушевського-рецензента був другий етап, особливо перша його половина – до виходу першого тому «Історії України-Руси». Передусім, вирізняємо перші два роки після того, як М.Грушевський перебрав на себе головне редакторство у «Записках НТШ». У 1895 та 1896 роках історик опублікував відповідно 50 і 53 рецензії. Так плідно він працював ще в 1905 р. – 48 рецензій. Упродовж інших років (від 1894 по 1913) в середньому за рік виходило 20 – 30 рецензій [Підрахунки Л.Винара. – Див.: Mykhailo Hrushevskyj… – С. XVI – XVIII.]. У 1924 – 1928 pp. М.Грушевський друкував близько десяти рецензій на рік, лише у 1928 р. їх було 25.

Найбільшу кількість рецензій М.Грушевський вмістив у «Записках НТШ». Тут він опублікував близько 80% усього рецензійно-бібліографічного матеріалу. Друге місце припадає на журнал «Україна», де історик друкувався переважно у 1920-х роках (близько 60 рецензій). Більшість рецензій присвячена історичній науковій та науково-популярній літературі широкого профілю (археологія, етнографія, історія культури, історія мови тощо), хоч є рецензії й на літературно-художні твори, які здебільшого з’являлися на сторінках «Літературно-наукового вістника». Але і в останньому історична тематика тримала з красним письменством паритет. Загалом у «ЛНВ» було вміщено лише 26 рецензій М.Грушевського [Пораховано за покажчиком: Ясінський Б. Літературно-науковий вісник. Покажчик змісту. Том 1-109 (1898-1932). – К.; Нью-Йорк, 2000. – С. 79-87.].

Для видання серії томів «Рецензії та огляди» творів М.Грушевського обрано хронологічно-тематичний принцип, який обумовлює вибір хронологічного періоду, в середині якого рецензії подаються згідно з тематичними зацікавленнями автора.


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. V – XIX.