Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Список праць за темами

Основні теми досліджень

Громадсько-політичне життя ХІХ – поч. ХХ ст.

М. С. Грушевський

В. К. Липинський

Києвознавство

Викладання історії

Інші праці

Рецензії, огляди

Розподіл праць І.Гирича за темами

Розподіл праць І.Гирича за темами

Громадсько-політичне життя ХІХ – поч. ХХ ст.

Публікації С. Єфремова в газеті «Нова Рада», 1917-1919 рр. (за архівним примірником з бібліотеки літературознавця) // Український археографічний щорічник. – К., 1993. – Вип.2. – С. 336-375.

«Український Никодим»: Василь Федорович Симиренко // Старожитності. – 1993. – Ч. 9-10(45-46). – С. 14-15.

Археографічне опрацювання епістолярної спадщини українських громадських і політичних діячів кінця ХІХ-першої третини ХХ ст. // Архіви України. – 1995. – № 4-6. – С. 81-88.

М.Грушевський і С. Єфремов на тлі суспільно-політичного життя кін.ХІХ – 20-х рр. ХХ ст. // Український історик. – 1996. – Ч. 1-4(128-131). – С. 142-187.

Між російським і українським берегами. В.І.Вернадський і національне питання (в світлі щоденника 1917-1921 рр.) // Mappa Mundi. Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. – Л., 1996. – С. 735-756.

В.Антонович – будівничий історіософських засад нової України // Третя академія пам’яті проф. В.Антоновича. – К., 1996. – С. 28-35.

[Передмова до протоколу допиту А.Ніковського «Історія масонства в Росії на поч.ХХ ст.»] // «Генеза». – 1996. – Ч. 1 (4). – С. 149-150.

Речники українськості і «русскости» [національна свідомість у вчених – природничників] // Пам’ятки України. – 1998. – № 3-4. – С. 168-171. (у співавторстві з О.Рибалко)

Меценат і музейник Каленик Лисюк: реліквії зібрані і втрачені // «Пам’ятки України». – 1998. – № 1. – С. 58 -63. (у співавторстві з О.Рибалкою)

Батько народництва (Володимир Антонович) // Там само. – С. 29-31.

До історії УММАН: коментар // Пам’ятки України. – 1999. – Ч. 1(122). – С. 139-140 [Української Мазепинсько-Могилянської Академії наук].

Симон Петлюра і українська дореволюційна соціал-демократія // Історія в школах України. – 2002. – № 3. – С. 47.

У тіні В.Липинського (Андрій Жук як політичний мислитель й дослідник історії визвольного руху) // Молода нація. Альманах. – 2002. – № 3(24). – С. 8-45.

«Федераліст» очима «самостійника» (до історії написання статті А.Жука «М.Грушевський та СВУ») // Молода нація.Альманах. – 2002. – № 3(24). – С. 83-110.

Канадський архів Андрія Жука // Молода нація.Альманах. – 2002. – № 3 (24). – С. 168-176

Андрій Жук: матеріали до біографії (автобіографія, спогади, листування). [підготовка текстів] // Молода нація. – 2002. – № 3 (24). – С. 177-240.

Андрій Жук. Проф.М.Грушевський і СВУ в роках Першої світової війни. [публікація статті, копіювання, коментарі] // Молода нація. – 2002. – № 3(24). – С. 111-134.

Листи М.Грушевського й Д.Дорошенка до А.Жука [публікація, археографічні примітки] // Молода нація. – 2002. – № 3(24). – С. 106-110.

Писання А.Жука у берлінський газеті «Український прапор» [публікація, копіювання] // Молода нація. – 2002. – № 3(24). – С. 270-274.

Листування З.Книша і А.Жука з приводу книжки про М.Міхновського // Молода нація. – 2003. – № 2(27). – С. 170-172.

Глуховские миллионеры [про Терещенків] // Радуга. – 2003. – № 4. – С. 126-130.

П.Куліш на тлі суспільного життя // Молода нація. – 2004. – № 1 (30). – С. 5-13.

В.І.Вернадський і політичне українство // Хроніка 2000. – К., 2004. – Вип.57-58. – С. 743-771. (доповнена й виправлена стаття зі збірника на пошану Я.Дашкевича)

Листи В.І.Вернадського до В.Л.Модзалевського // Хроніка 2000. – К., 2004. – Вип.57-58. – С. 616-623.

Архів Андрія Жука як джерело для дослідження українського суспільно-політичного життя початку ХХ століття // До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – Київ-Львів, 2004. – Т.1. – С. 441-454.

Володимир Антонович – будівничий філософських засад нової України // Історія в школах України. – 2004. – № 1. – С. 47-49.

Андрій Жук: один із перших самостійників // Історія в школах України. – 2004. – № 3. – С. 51-53.

Вступне слово // Барвінський О. Спомини з мого життя. – Нью-Йорк-Київ, 2004. – С. 11-14. (у співавторстві з Л.Винарем).

Листи українських соціал-демократів до Михайла Грушевського // Український археографічний щорічник. – Вип.8/9. – Київ-Нью-Йорк, 2004. – 633-671. (у співавторстві з О.Тодійчук; вступне слово – с.633-639).

Польська емансипація і українська самостійницька ідея на Наддніпрянщині у другій половині ХІХ – початку ХХ століть // Війна і мир, або «Українці і поляки: брати/вороги, сусіди…» (Бібліотека газети «День»). – К., 2004. – С. 382-390.

Листи кубанців до М.Грушевського [листи С. Ерастова і Л.Бича; вступне слово, частина коментаря, звірка з оригіналом] // пам’ятки України. – 2005. – Ч. 3-4. – С. 86-90. (спільно з В.Карпенко)

Жук Андрій Ілліч // Енциклопедія історії України. – Т.3 (Е-Й). – К., 2006. – С. 170-171.

Російська інтелігенція і суспільство Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ столітть. Володимир Іконников і київське громадсько-культурне життя // Записки НТШ. – Т.CCLI. – Львів, 2006. – С. 162-190. (спільно з О.Радзивілл).

Із племені титанів: дійсний член НТШ Сергій Єфремов // Вісник НТШ. – Ч. 37. – 2007. – С. 23-26.

Агатангел Кримський – засновник українського сходознавства // Історія в школах України. – 2007. – № 3. – С. 55-56.

До щоденника В.Л.Модзалевського [вступне слово до фрагментів щоденника за 1908-1909 рр., підготовлені В.П.Бараном] // Хроніка 2000. – К., 2007. – Вип.59. – С. 125-126.

Володимир Антонович – автор концепту Нової України // Дивослово. – 2008. – Березень. – Ч. 3 (612). – С. 59-62.

Жук Андрій Іллевич // Історія України. Енциклопедичний довідник. – К., 2008. – С. 399-401.

Республіка чи гетьманат? [про державу П.Скоропадського] // Сучасність. – 2008. – № 8. – С. 35-41.

Вільна Україна, політична група // Історія України. Енциклопедичний довідник. – К., 2008. – С. 189-190.

М. С. Грушевський

Документи академіка М.Грушевського у фонді 1235 ЦДІА України у м.Києві // Архіви України. – 1989. – № 4. – С. 53-63.

Сергій Єфремов і Михайло Грушевський // Старожитності. – 1991. – Ч. 7. – С. 10-11.

Фонд 1235: документи свідчать // Вісник НАН України. – 1991. – № 9. – С. 61-63. [Фонд М.С. Грушевського]

До історії ВУАН. М.Грушевський і А.Кримський // Український археографічний щорічник. – Вип.1. – К.1992. – С. 332-351 (у співавторстві з С. Кіржаєвим).

Із листування С. Єфремова і М.Грушевського // Записки НТШ. – Т.ССХХІV. – 1992. – С. 324-372 (у співавторстві з В.Сініциною).

Листування М.Грушевського до О.Грушевського (до проблеми взаємин двох братів) // Український історик. – 1991-1992. – Ч. 3-4, 1-4 (110-115). – С. 416-432.

Щоденник М.Грушевського як історичне джерело // Там само. – С. 344-351.

Архів М.Грушевського // Київська старовина. – 1992. – № 1. – С. 29-37.

Бібліографія науково-популярних і популярних праць М.С. Грушевського з історії України // М.Грушевський. Ілюстрована історія України. – К., 1992. – С. 536-539.

В’ячеслав Липинський. Листи до М.Грушевськго [публікація фрагментів листів] // Старожитності. – 1992. – Ч. 7(23) . – С. 6-7. Без підпису.

«Аттестат зрелости» [М.Грушевського]. [публікація документа] // Старожитності. – 1992. – Ч. 18-19 (34-35). – С. 4.

Київські адреси історика [М.Грушевського] // Старожитності. – 1992. – Ч. 20 (36). – С. 9. Підпис : Борисенко.

Про федералізм М.Грушевського // Старожитності. – 1993. – № 9-10. – С. 15.

В.Липинський і М.Грушевський у дореволюційні часи // Вячеслав Липинський: історико-політологічна спадщина і сучасна Україна. – Київ-Філадельфія. – 1994. – С. 53-59.

М.Грушевський та В.Антонович: творчі контакти та суспільно-політичні погляди // Академія пам’яті проф. В.Антоновича. – К. : 1994. – С. 133-160.

Листи В.Герасимчука до М.Грушевського // В.Герасимчук: Життя і творчість (1880-1944). Матеріали до історії козаччини ХVІІ віку. Львівські історичні праці. – Вип.1. – Л.,1994. – С. 48-95. (у співавторстві з Н.Самсонік).

Вячеслав Липинський і Михайло Грушевський (до історії політичних і наукових стосунків) // Михайло Грушевський. Збірник наукових праць міжнародної конференції НТШ до 125 річниці з дня народження. – Л.,1994. – С. 306-317.

Релігія і церква в житті й творчості Михайла Грушевського // М.С. Грушевський. Духовна Україна (збірка творів). – К.,1994. – С. 521-544 (у співавторстві з В.Ульяновським).

Листи М.Грушевського до В.Кузіва // Український історик. – 1995. – Ч. 1-4 (124-127). – С. 190-203.

Щоденник М.Грушевського (1904-1910 рр.) // Київська старовина. – 1995. – № 1. – С. 10-30.

«Носитель державної української ідеї» [про статтю М.Грушевського «Мазепинство» і «Богданівство»] // Київська старовина. – 1995. – № 6. – С. 8-10.

Знищені мистецька збірка і архів Михайла Грушевського [пожежа будинку Грушевського у Києві на Паньківській вулиці у січні 1918 р.] // Пам’ятки України. – 1995. – № 1. – С. 103-104.

«Люде смертні, народи вічні» [До історії написання неопублікованої праці М.С. Грушевського «Зайві сумніви» (на смерть О.Русова)] // Старожитності. – 1995. – № 1-2 (68-69). – С. 7.

Неопубліковані матеріали з київської архівної спадщини М.Грушевського // Архіви України. – 1996. – № 1-3 (238). – С. 7-11.

М. Грушевський і С. Єфремов на тлі суспільно-політичного життя кін.ХІХ – 20-х рр. ХХ ст. // Український історик. – 1996. – Ч. 1-4(128-131). – С. 142-187.

Епістолярна спадщина Михайла Грушевського (покажчик до фонду № 1235 у ЦДІА України у м.Києві). [упорядник]. – К.: «ІУА». – 1996. – 108 с.

Ще до проблеми «Аркас і Грушевський» [у додатку листування М.Грушевського й Ф.Матушевського, 3 листи, 1908 р.] // Історичний збірник. Історія, історіографія, джерелознавство (статті, розвідки, замітки, есе). – К.:ІНТЕЛ, 1996. – С. 221-230.

Архів М.Грушевського як джерело для вивчення діяльності визначних постатей українського руху (М.Грушевський, С. Єфремов, В.Липинський, М.Василенко). Автореферат дисертації. – К. : 1996. – 24 с.

Організація М.Грушевським археографічної роботи у львівський період життя й діяльності (1894-1914) // Український історичний журнал. – 1997. – № 1. – С. 72-86.

Деякі питання організації М.Грушевським археографічної роботи у львівський період життя // Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 150-річчю Київської археографічної комісії. – Київ – Седнів 18-21 Х. 1993 р. – К., 1997. – С. 266-295.

Неопубліковане в київській архівній спадщині М.Грушевського й справа видання повного зібрання творів історика // Спеціальні історичні дисипліни: Питання теорії та методики: Зб. наук. пр.: На пошану іст., засл.діяча науки і техніки України, д-ра іст. наук Марії Дмитрієнко (до 35-річчя наук. діяльності). – К., 1997. – С. 90-95.

Польські кореспонденти Михайла Грушевського // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. – Warszawa, 1998. – S. 211-218.

Нове цінне джерело в галузі грушевськознавства // В.Пристайко, Ю.Шаповал. Михайло Грушевський: Справа «УНЦ» і останні роки (1931-1934). – К.: Критика, 1999. – С. 5-19.

Державницький напрям і народницька школа в українській історіографії (на тлі стосунків Михайла Грушевського і Вячеслава Липинського) // Михайло Грушевський і українська історична наука. – Львів, 1999. – С. 47- 64.

М.Грушевський і М.Василенко : до історії творчих контактів // Український археографічний щорічник. Випуск 3/4. – К. : 1999, С. 344-355.

Пам’ятник Грушевському в Києві // Вечірній Київ. – 1999. – 26 січня. – № 17 (16193). – С. 6.

Біля джерел наукового грушевськознавства // На службі Кліо. Збірник наукових праць на пошану Л.-Р.Винара, з нагоди 50-ліття його наукової діяльности. – Київ-Нью-Йорк-Торонто-Париж-Львів, 2000. – С. 85-93.

Наукова і літературна спадщина М.Грушевського: погляд сучасника // Память століть. – 2001. – N 2 (28). – С. 20-27.

Спадщина М.Грушевського і сьогодення //Архівознавство, археографія, джерелознавство. Вип.4. Студії на пошану Руслана Пирога. – К., 2001. – С. 115-134.

Листи Вячеслава Липинського до Михайла Грушевського [передмова, тексти, коментарі]. Листування Михайла Грушевського. Серія: епістолярні джерела грушевськознавства. Т.ІІ. – Київ-Нью-Йорк-Париж-Львів-Торонто. – 2001. – С. 271-329, 389-397.

Спадщина М.Грушевського і сьогодення // Історія України. – 2001. – № 43 (251). Листопад. – С. 4-7.

Політична публіцистика Михайла Грушевського // Грушевський М.С. Твори: У 50 т./ Редкол.:П.Сохань,Я.Дашкевич, І.Гирич та ін.; Голов.ред.П.Сохань. – Львів: Світ,2002. – Т.1: Серія «Суспільно-політичні твори (1894-1907)». – С. 47-62.

Щоденник М.Грушевського за 1910 рік // Український історик. – 2002. – Ч. 1-4 (152-155). – С. 96-127. (спільно з О.Тодійчук)

Михайло Грушевський і церква // Український церковно-історичний журнал. – 2002. – № 1 (2) (червень-серпень). – С. 4-13.

«Федераліст» очима «самостійника» (до історії написання статті А.Жука «М.Грушевський та СВУ») // Молода нація.Альманах. – 2002. – № 3 (24). – С. 83-110.

Андрій Жук. Проф.М.Грушевський і СВУ в роках Першої світової війни. [публікація статті, копіювання, коментарі] // Молода нація. – 2002. – № 3 (24). – С. 111-134.

Листи М.Грушевського й Д.Дорошенка до А.Жука [публікація, археографічні примітки] // Молода нація. – 2002. – № 3 (24). – С. 106-110.

Презентація першого історичного роману про М.Грушевського // Молода нація: Альманах. – К.:Смолоскип. – 2002. – № 2 (23). – С. 354-356.

До проблеми народництва та державництва у зв»язку з постаттю Михайла Грушевського // Держави, суспільства, культури. Схід і Захід. Збірник на пошану Ярослава Пеленського. Нью-Йорк, 2004. – С. 387-398.

Лікарю, вилікуйся сам! [полемічна стаття з приводу книжки В.Ващенка «Неврастенія: непрочитані історії (Деконструкція одного надпису – сеанс прочитання автомонографії М.Грушевського)] // Україна модерна. – 2005. – Ч. 9. – С. 273-286.

Публіцистика Михайла Грушевського на сторінках «Літературно-наукового вісника» у 1907-1914 роках // Грушевський М. Твори у 50 томах. – Т.2. – Львів: Світ, 2005. – С. V-ХХІV (спільно з С. Паньковою).

М.Грушевський і І.Франко: до історії взаємин // Український історичний журнал. – 2006. – № 5. – С. 35-67.

Грушевський і Франко // Вісник НТШ. – 2006. – Осінь-зима. – Ч. 36. – С. 21-24.

М.Грушевський та І.Франко: громадське і приватне // Неопалима купина. – 2007. – Ч. 1-2. – С. 90-123.

Михайло Грушевський та Іван Франко: громадське і приватне // Франкознавчі студії: Збірник наукових праць. – Випуск 4. – Дрогобич: «Коло», 2007. – С. 590-643.

Іван Франко на сторінках щоденника Михайла Грушевського 1904-1910 рр. // Неопалима купина. – 2007. – Ч. 1-2. – С. 124-144 (тексти щоденника і коментарі; спільно з О.Тодійчук).

Іван Франко на сторінках щоденника Михайла Грушевського // Там само. – С. 643 (спільно з О.Тодійчук).

Михайло Грушевський. Щоденник. (Фрагменти) // Там само. – С. 643-674. (підготовка текстів, коментарі, покажчик імен, спільно з О.Тодійчук; найповніший варіант подачі).

Грушевский Михаил Сергеевич // Православная энциклопедия. – М., 2007. – Т.13. – С. 389-391.

Михайло Грушевський в 1904-1905 роках. (За його щоденником) // Український історик. – 2007, Ч. 4 (172), 2008, ч.1-2 (173-174). – Т.ХLІІІ-ХLІV. – С. 75-94. (помилково вказаний співавтор О.Тодійчук).

Михайло Грушевський. Щоденник [1904-1905] [упорядкування й коментарі] // Український історик. – 2007, Ч. 4 (172), 2008, ч.1-2 (173-174). – С. 15-74. (співупорядниця – О.Тодійчук).

Знакова стаття Омеляна Пріцака [О.Пріцак про М.Грушевського в статті «У століття народин М.Грушевського»] // Україна модерна. – 2007. – Ч. 12 (1). – С. 149-169.

[рецензія] Шаповал Ю., Верба І. Михайло Грушевський. – К.: Альтернативи, 2005. – 352 с. Новацький Р., Тельвак Вікторія, Тельвак Віталій. Біографічні нариси видатних представників європейської культури. Михайло Грушевський (1866-1934). – Ополє, 2007. – 375 с // Український археографічний щорічник. – Вип.12. – К., 2008. – С. 774-779.

Михайло Грушевський в 1904-1905 роках (продовження) // Український історик. – 2007-2008. – Ч. 3-4 (175-176) / 1-2 (177-178). – С. 200-235.

Думка експерта з приводу конфлікту між М.Грушевським і С. Єфремовим [до статті О.Зінченка «Великий та жахливий»] // ПолитикHall – № 40. – квітнень 2008. – С. 28.

В. К. Липинський

Лицар української державності (нарис життя і діяльності В.Липинського) // Архіви України. – 1992. – № 1-3. – С. 34-43.

В’ячеслав Липинський. Листи до М.Грушевськго [публікація фрагментів листів] // Старожитності. – 1992. – Ч. 7 (23) . – С. 6-7. Без підпису.

В’ячеслав Липинський: «Без держави немає нації» // Старожитності. – 1992. – Ч. 7 (23). – С. 6.

В.Липинський і М.Грушевський у дореволюційні часи // Вячеслав Липинський: історико-політологічна спадщина і сучасна Україна. – Київ-Філадельфія. – 1994. – С. 53-59.

В.Липинський у довоєнний час (у світлі листування з культурними діячами України) // Там само. – С. 143-149.

Вячеслав Липинський і Михайло Грушевський (до історії політичних і наукових стосунків) // Михайло Грушевський. Збірник наукових праць міжнародної конференції НТШ до 125 річниці з дня народження. – Л., 1994. – С. 306-317.

Вячеслав Липинський у світлі його листування за дореволюційних часів // Український історик. – Ч. 2-4(141-143). – 1999. – С. 110-142

Вячеслав Липинський – речник суспільної злагоди // Хроніка 2000. – Випуск 31-32. – К.,1999. – С. 238-245.

Державницький напрям і народницька школа в українській історіографії (на тлі стосунків Михайла Грушевського і Вячеслава Липинського) // Михайло Грушевський і українська історична наука. – Львів, 1999. – С. 47- 64.

В.Липинський і сучасна українська історіографія // Вісті УВАН, ч.2. – Нью-Йорк, 2000. – С. 63-71.

Листи Вячеслава Липинського до Михайла Грушевського [передмова, тексти, коментарі]. Листування Михайла Грушевського. Серія: епістолярні джерела грушевськознавства. Т.ІІ. – Київ-Нью-Йорк-Париж-Львів-Торонто. – 2001. – С. 271-329, 389-397.

Вячеслав Липинський у світлі його листування з дореволюційних часів // В.Липинський. Листування / під ред. Я.Пеленського. – Т. 1. А-Ж. – Київ-Філадельфія, 2003. – С. 83-118.

Листи В.Липинського до О.Барвінського, М.Вороного, Б.Грінченка, М.Грушевського, В.Доманицького, Д.Донцова, частково Д.Дорошенка й А.Жука [тексти листів та коментарі, іменний та географічний покажчик] // Вячеслав Липинський. Листування / під ред.Я.Пеленського. – Т.1. – Київ-Філадельфія, 2003. – С. 175-183, 267, 343-412, 479-578, 660-684, 849-851, 871-881, 887-897, 908-910.

Перший український консерватор. Імператив державної самостійності за Липинським // День. – 2003. – № 162 (1663). – С. 5.

В’ячеслав Липинський – узасаднювач української національної ідеї // Історія в школах України. – 2005. – № 8. – С. 45-50; № 9. – С. 44-47.

[рецензія] Листи Вячеслава Липинського до Осипа Назарука / упор. М.Дядюк. – Відп. ред. серії «Епістолярій» Л.Головата; НАНУ ЛНБ ім.В.Стефаника. – Львів, 2004. – 156 с., іл. // Там само. – С. 803-805.

Києвознавство

Попередник моста метрополітену // Вечірній Київ. – 1980. – 4 серпня. – № 180 (10998). – С. 3.

Київське товариство охорони пам’яток старовини і мистецтва // Пам’ятки України. – 1988. – № 3. – С. 58-59.

План Києва 1786 р. як історико-топографічне джерело // Географічний фактор в історичному процесі. – К., Наукова думка, 1990. – С. 77-85. (у співавторстві з Т.Лютою)

До історії топографії Печерської частини Києва (за матеріалами Київської інженерної команди) // Проблеми історичної географії України. Збірник наукових праць. К., 1991, с. 54-61.

Архів-музей переходової доби про руйнацію київських пам’яток у 1918-1942 рр. // Старожитності. – 1992. – Ч. 1 (17). – С. 5.

Будинок Мазепи – Музей державності. Наш коментар // Старожитності. – 1992. – Ч. 5 (21). – С. 16.

Київські адреси історика [М.Грушевського] // Старожитності. – 1992. – Ч. 20 (36). – С. 9. Підпис : Борисенко.

Видубицький монастир після вибуху звіринецьких порохових льохів у 1918 р. // Пам’ятки України. – 1993. – № 1-6. – С. 192-193.

Німці в Києві // Пам’ятки України. – 1993. – Ч. 1-6. – С. 17-19.

Автобіографічний документ київського будівничого Степана Ковніра // Записки НТШ. – Т. CCXXVII. – Л., 1994. – С. 379-381.

Знищені мистецька збірка і архів Михайла Грушевського [пожежа будинку Грушевського у Києві на Паньківській вулиці у січні 1918 р.] // Пам’ятки України. – 1995. – № 1. – С. 103-104.

Києво-Печерська лавра в контексті української історії і культури // Пам’ять століть. – 1996. – № 1. – С. 102-119.

«Скорбное бесчуствие» до українського Києва (міркування з приводу книги О.Анісімова «Скорбное бесчуствие») // Пам’ятки України. – 1997. – Ч. № 3 (116). – С. 122-125

Вріз до статті В.Галайби «Пам’ятник Миколі І в Києві» // Пам’ятки України. – 1997. – Ч. 3 (116). – С. 82-83.

Вріз до «Записки для огляду руських старожитностей» // Там само. – С. 96.

Київська ідея і українська справа // Пам’ять століть. – Травень-червень. – № 3. – 1998. – С. 5-23.

Київський музей Переходової доби (1942) // Український історик. – 1998. – чч.1-4 (136-139). – с.191-196.

Столиця України-Руси // Історичний календар-1999. – К., 1998. – С. 12 – 13.

На підступах до «Зводу пам’яток» (рецензія на: Пам’ятки Києва. Путівник. – К. : 1998) // Там само. – С. 174-175.

Найновіша праця про Михайлівський Золотоверхий монастир. (рецензія на книгу М.Дегтярьов, А.Реутов «Михайлівський Золотоверхий монастир», К. : 1997) // Там само. – С. 176.

Руйнували, рятували …(передмова до стенограми засідань комісії із зносу Михайлівського собору) // Там само. – С. Х.

Пам’ятник Грушевському в Києві // Вечірній Київ. – 1999. – 26 січня. – № 17 (16193). – С. 6.

«Киевский альбом» – перші рефлексії. Яким мав би бути історичний часопис про Київ // Пам’ятки України. – 2001. – Ч. 1-2. – С. 204.

Історичні мандрівки Києвом // Історія в школах України. – 2002. – № 4. – С. 33-38; № 5. – С. 39-46.

«Кіев кислих щей» Анатоля Макарова // Київ. – 2003. – Травень. – № 5. – С. 127-133.

Влада оголосила музеям війну [з приводу ліквідації музею Історії Києва у Кловському палаці] // Дзеркало тижня. – 2004, 2 жовтня. – № 39 (514). – С. 21.

Боротьба за Київ як ключове питання української ідеї // Україна. Наука і культура. – К., 2005. – Вип. 33. – С. 80-98.

«Історичний шлях» у київських монументах: спадок минулого і сьогочасні проблеми // Пам’ятки України. – 2007. – Ч. 1 (154). – С. 122-138.

Історичні мандрівки Києвом. Старе місто. Екскурсія перша // Історія в школах України. – 2007. – № 8. – С. 31-38.

Викладання історії

Чи суперечить національний міф історичній правді ? // Українська історична дидактика. Міжнародний діалог. – К., 2000. – С. 47-54.

Суперечливі питання історії України та відображення їх у сучасних підручниках для 7-8 класів // Історія в школах України. – 2000. – № 2. – С. 6-9.

Чи суперечить національний міф історичній правді? // Історія України. – 2001. – № 2 (210). – С. 4-5.

Роль історії в системі орієнтаційних цінностей: до проблеми викладання історії України ХІХ – початку ХХ ст // Історія в школах України. – 2003. – № 4. – С. 16-21.

Програма курсу за вибором «Визначні постаті України» для 10-11 класів суспільно-гуманітарного профілю // Історія в школах України. – 2006. – № 9. – С. 9-11.

Тріумфи сильних // Критика. – 2006. – Ч. 12 (грудень) (110). – С. 26-28. [Дискусія зі статтею В.Їлге у № 5].

Рецидиви синдрому «історичних народів», або як деякі сучасні німецькі історики дивляться на українські підручники з історії // Молода нація. – 2006. – № 2 (39). – С. 58-83. [повний варіант статті, скороченої в «Критиці» та відповідь її відповідальному редактору А.Мокроусову]

Історія – від «Генези», провокація – від Бузини // Слово Просвіти. – 2006. – 14-20 грудня. – ч.50 (375) (Варіант статті, що вийшла в газеті «Історія України»).

Шкільна історія // Україна молода. – 2007. – 13 січня. – С. 7. [полеміка зі статтею В.Колесніченка в газеті «Сегодня»].

Чого хочуть Колесниченки і їм подібні. Відповідь на черговий пасквіль у газеті «Сегодня» від 18 грудня 2006 р. // Історія України. – 2007. – Лютий. – № 5 (501). – С. 18-21.

Яку історію України нав’язує нам Бузина. Відповідь на закиди майстра від антиукраїнських провокацій Бузини про підручники з історії України // Історія України. – 2007. – Січень. – № 1 (497). – С. 9-12.

Пристрасті навколо підручників з історії // Історія України. – 2007. – Березень. – № 9 (505). – С. 3-7.

Страсті навколо підручників з історії: підручник як головний засіб будівництва держави // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Випуск 16: На пошану докора історичних наук проф. С. В.Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50-річчя наукової праці/ відп. Ред. В.Смолій: В 2-х частинах. – Ч. 1. – К., 2007. – С. 243-252.

Чи дійсно українські підручники з історії України пишуть неправду? // Історія та правознавство (Харків). – 2007. – Березень. – № 9 (109). – С. 2-4 (допасований редакцією варіант статті з «Історії України).

Підручник як головний засіб будівництва держави // Історія та правознавство (Харків). – 2007. – Квітень. – № 11 (111) . – С. 9-12 (так само).

Висвітлення деяких питань історії Другої світової війни в українських підручниках: імперський погляд // Історія та правознавство. – Липень 2007. – № 19-21 (119-121). – С. 81-91 (варіант статті, що друкувалася в «Критиці»).

Національний дискурс як забороло від ксенофобії, або як наші мінуси зробити плюсами // Історія в школах України. – 2088. – № 7-8. – С. 16-18.

Підручник як головний засіб побудови держави // Дзеркало тижня. – 2008. – № 19 (698). – 24 травня. – С. 22 (варіант скорочений статті з збірника на пошану С. Кульчицького).

Сила в інтерпретації (інтерв’ю з І.Гиричем) / розмовляв Р.Кабачій // Українськи тиждень. – 2008. – № 27 (36). – 4-10 липня. – С. 46-47. [тема, як наші військові поразки зробити позитивом]

Конструктор «щасливого минулого» (спільно з О.Радзивілл).

Наша відповідь Керзону.

Інші праці

Відлуння анафеми [зняття анафеми з гетьмана І.Мазепи] // Старожитності. – 1992. – Ч. 13(29). – с.2. Підпис І.Борисенко.

Іван Огієнко: Хроніка життя і спадщина // Старожитності. – 1992. – Ч. 4 (20). – С. 4.

Проф.Любомир Винар: «Нашим головним завданням було задержати і розвинути наукову схему історії України / інтерв’ю та біографічна стаття // Старожитності. – 1992. – Ч. 15 (31). – С. 7.

Пріцак Омелян: «Як «вибухла» Україна» / інтерв’ю + біографічна стаття // Старожитності. 1992. – Ч. 9 (25). – С.1, 4-5.

Ярослав Дашкевич: «Дивитися на історію не крізь рожеві або чорні окуляри» / інтерв’ю + біографічна стаття // Старожитності. – 1992. – Ч. 16-17 (32-33). – С. 4-5.

Безхребетне в ранзі «Національного» [Історичний музей України] // Старожитності. – 1993. – Ч. 5-6(41-42). – С. 3. Підпис І.Борисенко.

З династії славетних Антоновичів: «Ми дістанемо свіжий приплив міграції і будемо далі працювати» / інтерв’ю з Марком Антоновичем + біографічна стаття // Старожитності. – 1993. – Ч. 19-24(54-59). – С. 24-27.

Засновник грушевськознавства [про проф. Л.Винара] // Любомир Винар. Михайло Грушевський: історик і будівничий нації. – Нью-Йорк – Київ – Торонто, 1995. – С. 18-22.

[до 50-ліття від дня народження С. І.Білоконя] // Пам’ятки України. – 1998. – № 3-4. – С. 139-145.

Професор Любомир Винар і сучасне грушевськознавство // Любомир Винар. Грушевськознавство: генеза і історичний розвиток. – Київ – Львів – Париж – Нью Йорк – Торонто, 1998, с. 119-126.

Михайло Брайчевський // Історія в школах України. – 2000. – № 2. – С. 48-49.

Видання україномовних епістолярних джерел кін.ХІХ – сер.ХХ ст. Методичні рекомендації / Серія «Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика».Вип.38. – К.:УДНДІАСД, 2000. – 48 с. (у співавторстві з В.Ляхоцьким)

«Народництво» та «державництво» в українській історіографії: проблема змістовного наповнення понять // Молода нація. Альманах. – К.: «Смолоскип», 2000. – Ч. 4. – С. 5-30.

«Приєднання чи возз’єднання ?» М.Брайчевського // Лаврський альманах. – Випуск 8. – К., 2002. – С. 64-65.

Працю Сергія Білоконя відзначено Шевченківською премією // Пам’ятки України. – 2002. – Ч. 2(135). – С. 180.

150 років Центральному державному історичному архіву України у м.Києві // Молода нація: Альманах. – К.:Смолоскип, 2002. – № 1 (22). – Хроніка. Інформація. – С. 318-319.

Виставка, присвячена річниці смерті М.Брайчевського // Молода нація: Альманах. – К.:Смолоскип, 2002. – № 1 (22). – С. 319-320.

«Володар Княжої гори» – виставка пам’яті академіка М.Біляшівського // Молода нація: Альманах. – К.:Смолоскип, 2002. – № 1 (22). – С. 320-321.

Десять років Інституту історичних досліджень у Львові // Там само. – С. 278-279.

Кирило і Мефодій // Історія в школах України. – 2002. – № 1. – С. 48-49.

Коментар [до статті «Приєднання чи возз’єднання ?» М.Брайчевського] // Переяславська рада 1654 р. – К.:Смолоскип,2003. – С. 419-425.

Михайло Брайчевський і УІТ // Український історик. – Ч. 1-5 (156-160). – 2003. – С. 60-71.

До проблеми історіософії Михайла Брайчевського // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики. Зб. наук. пр.: Пам’яті відом. Вчен. – іст., д-ра іст. наук М.Брайчевського. – Ч. 10 у 2 ч. – К., 2003. – Ч. 1. – С. 50-58.

«Хроніка–2000» і її творець // Українське слово. – 2003. – 17-23 липня. – Ч. 29. – С. 14

Від редактора // Сакада Л. «Український історик» : генеза, тематика, постаті. К., 2003. – С. 7-8.

Пам’яті батька. Борис Сергійович Гирич (1939-2004) // Молода нація. – 2003. – 1 (30). – С268-269.

Голод 1933 року. Полеміка на сторінках «Дзеркала тижня» // Молода нація. – 2003. – № 2 (27). – С. 252-255.

Чи був планованим голод 1933 року, або коли вже українці перестануть бути жертвами обставин? // Дзеркало тижня. – № 26-27 (451-452) 12 липня 2003 р. – С. 27.

Увага: неофройдисти йдуть! // Дзеркало тижня. – 11 грудня 2004 р. – № 50 (525). – С. 22.

Переяславська Рада: счастливая веха или трагическая ошибка ? Россия поглотила козацкую державу (інтерв’юрер В.Деменев) // Комсомольская правда. – 2004, 17 января. – С. 12.

Від редакції [Передмова до помаранчового номера] // Молода нація. – 2005. – № 1 (34). – С. 5-7.

Поет архітектури Георгій Лукомський // Хроніка 2000. – К., 2005. – Вип.61-62. – С. 4-12.

Некласичний шістдесятник. До спогадів Юлія Шелеста // Генеза. – 2006. – № 1 (11). – С. 100-102.

Від Данила Галицького до Омеляна Пріцака: штрихи до історіографічних студій Ювіляра // Дашкевич Я. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури. – Львів, 2006. – С. 7-26.

Ярослав Дашкевич – історіограф новітньої України. Спроба есею // Історіографічні дослідження в Україні. – Вип. 18. – К., 2008. – С. 280-313.

Несправджені шанси української гуманітаристики. Вчені і наукові школи, знищені у 30-х // ПолитикHall. – 2008. – № 41 июнь. – С. 48-53.

[некролог] Пріцак Омелян Йосипович (1919-2006) // Там само. – С. 845-848.

[некролог] Бутич Іван Лукич (1919-2007) // Там само. – С. 850-854.

До проблеми «хто є хто?» Дніпропетровськ: виміри історичної долі // Хроніка-2000 / головний редактор Ю.Буряк. – Вип.73-74. – К., 2007-2008 // Літературна Україна. – 2008. – № 36 (5274). – С. 4

Передмова. Підп.: від упорядників // Історія України. Енциклопедичний довідник. – К., 2008. – С. 5-6.

Латинники // Історія України. Енциклопедичний довідник. – К., 2008. – С. 619 (спільно з І.Підковою).

Благодійники. Коли нувориш стане сином української землі? // Народний депутат. – 2008. – Березень. – № 3 (39). – С. 85.

Рецензії, огляди

Документальні видання та публікації пам’яток історичної думки України (1985-1990) // Український археографічний щорічник. – К., 1992. – С. 442-450.

Публікації з історіографічної спадщини (1991 р.) // Там само. – С. 384-391.

Добрий внесок [рецензія на книгу про М.Василенка] // Старожитності. – 1993. – Ч. 2 (38). – С. 29.

Внесок «Укранського історика» в грушевськознавство // Український історик. – 1994. – Ч. 1-4 (120-123). – С. 102-109.

Ukrainian Historian Turns Thirty (1963 – 1993) // Ethnic Forum. – Vols. 13-14. – Nos 1-2. – 1993 -1994. – PP. 81-86.

[Рецензія:] О.Ф.Кістяківський. Щоденник (1874-1885) // Генеза. – № 1 (4). – 1996. – С. 193-195.

Ще раз про схему української історії [з приводу книги Н.Яковенко «Нарис історії України»] // Генеза. – 1997. – № 1(5). – С. 138-141.

Рецензія на кн.: З іменем святого Володимира. Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників. / упор. В.Короткий, В.Ульяновський. К,1994 // Український історик. – 1997. – Ч. 1-4 (132-135). – С. 354-355.

Матеріали дискусії [Київська археографічна комісія і політична ситуація в Україні в др. пол. ХІХ ст.] // Там само. – С. 413-419.

«Скорбное бесчуствие» до українського Києва (міркування з приводу книги О.Анісімова «Скорбное бесчуствие») // Пам’ятки України. – 1997. – Ч. № 3 (116). – С. 122-125

На підступах до «Зводу пам’яток» (рецензія на: Пам’ятки Києва. Путівник. – К. : 1998) // Там само. – С. 174-175.

Найновіша праця про Михайлівський Золотоверхий монастир. (рецензія на книгу М.Дегтярьов, А.Реутов «Михайлівський Золотоверхий монастир», К. : 1997) // Там само. – С. 176.

«Киевский альбом» – перші рефлексії. Яким мав би бути історичний часопис про Київ // Пам’ятки України. – 2001. – Ч. 1-2. – С. 204.

Твір, зрозумілий академіку і прибиральниці. [рецензія на книжку Ю.Шаповала «Україна ХХ століття»] // «День». – 2001. – 3.08. – № 137. – С. 22.

[рецензія] «Энциклопедия жизни и творчества Н.И.Костомарова. Киев-Донецк, 2001. – 570 с // Молода нація: Альманах. – К.:Смолоскип, 2002. – № 1(22)-С. 247-249.

Чи треба тужити за втраченим ім’ям ? [Наконечний Євген. Украдене ім’я: Чому русини стали українцями. – Львів, 2001. – 400 с.] //Український археографічний щорічник. – Вип.7. – Київ – Нью-Йорк, 2002. – С. 432-435.

[рецензія] І.Чорновол. Польсько-українська угода 1890-1894 рр // Україна модерна. – Число 7. – Львів 2002. – С. 220-225.

Михайло Грушевський: зібрання творів у 50-ти томах // Молода нація: Альманах. – К.:Смолоскип, 2002. – № 1 (22). – С. 260 – 262.

Презентація першої української «Історії Польщі» // Молода нація. Альманах. – 2002. – № 3 (24). – С. 276-278.

«Кіев кислих щей» Анатоля Макарова // Київ. – 2003. – Травень. – № 5. – С. 127-133.

[рецензія] Михайло Драгоманов. Документи і матеріали. 1841-1994 / Упорядники: Г.Болотова, І.Бутич, Н.Грабова, О.Купчинський, Д.Пельц, Г.Сорока. Львів, 2001. 731 с. // Україна модерна. – К.-Л.: Критика, 2003. – С. 243-248.

148. [рецензія] Журба О.І. Становлення української археографії та історіографічний процес другої половини ХУІІІ-ХІХ ст. – Дніпропетровськ, 2003. – 314 с. // Український археографічний щорічник. – Вип.8/9. – Київ-Нью-Йорк, 2004. – С. 729-733.

Лікарю, вилікуйся сам! [полемічна стаття з приводу книжки В.Ващенка «Неврастенія: непрочитані історії (Деконструкція одного надпису – сеанс прочитання автомонографії М.Грушевського)] // Україна модерна. – 2005. – Ч. 9. – С. 273-286.

[рецензія] Пантелеймон Куліш. Повне зібрання творів. Листи.– К.: Критика, 2005. – Т. 1: 1841-1850 / Упоряд., комент. О.Федорук; підгот. текстів О.Федорука, Н.Хохлової; відп. ред. С. Захаркін. – 648 с. // Український археографічний щорічник. – Вип.10/11. – К., 2006. – С. 799-802.

[рецензія] Листи Вячеслава Липинського до Осипа Назарука / упор. М.Дядюк. – Відп. ред. серії «Епістолярій» Л.Головата; НАНУ ЛНБ ім.В.Стефаника. – Львів, 2004. – 156 с., іл. // Там само. – С. 803-805.

[рецензія] Галина Сварник. Архівні та рукописні збірки НТШ в Національній бібліотеці у Варшаві. Каталог-інформатор. – Варшава-Львів-Нью-Йорк, 2005. – 350 с. // Вісник НТШ. – Ч. 36. – Львів., 2006. – С. 55.

[рецензія] Шаповал Ю., Верба І. Михайло Грушевський. – К.: Альтернативи, 2005. – 352 с. Новацький Р., Тельвак Вікторія, Тельвак Віталій. Біографічні нариси видатних представників європейської культури. Михайло Грушевський (1866-1934). – Ополє, 2007. – 375 с // Український археографічний щорічник. – Вип.12. – К., 2008. – С. 774-779.