Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

1994

Володимир Кравченко, Григорій Стариков, Ярослав Федорук

Статті, рецензії

Автобіографічний документ київського будівничого Степана Ковніра // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 1994. – Т. CCXXVII. – С. 379–381.

Внесок “Українського історика” в грушевськознавство // Український історик. – К.; Львів; Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1994. – Рік ХХХІ. – Ч. 1–4 (120–123). – С. 102–109.

Вячеслав Липинський і Михайло Грушевський: (До історії політичних і наукових стосунків) // Михайло Грушевський: Зб. наук. пр. міжнар. конфер. НТШ до 125-ї річниці з дня народження. – Львів, 1994. – С. 306–317.

В’ячеслав Липинський і Михайло Грушевський у дореволюційні часи // Липинський В. Студії. – К.; Філадельфія, 1994. – Т. 1: Історико-політологічна спадщина і сучасна Україна / Ред. Я. Пеленський. – С. 53–59.

В’ячеслав Липинський у довоєнний час: (У світлі листування з культурними діячами України) // Там само. – С. 143–149.

Листи В. Герасимчука до М. Грушевського // Гарасимчук В. Матеріали до історії козаччини ХVІІ віку; Василь Гарасимчук: Життя і творчість (1880–1944) [= Львівські історичні праці. Джерела. – Вип. 1] / Упоряд. Я. Федорук; ред. кол. Я. Дашкевич, М. Капраль, І. Скочиляс, Я. Федорук. – Львів, 1994. – С. 48–95. – У співавт. з Н. Самсонік.

М. Грушевський та В. Антонович: творчі контакти та суспільно-політичні погляди // Академія пам’яті проф. В. Антоновича. – К., 1994. – С. 133–160.

Релігія і церква в житті й творчості Михайла Грушевського // Грушевський М. С. Духовна Україна: Зб. тв. – К., 1994. – С. 521–544. – У співавт. з В. Ульяновським.

Ювілей “Українського історика”: [До 30-річчя від заснування часопису] // Старожитності. – К., 1994. – Ч. 3–4 (62–63). – С. 29. – Підп. І. Борисенко.

Редагування упорядкування

[Ред.:] Грушевський М. Історія України-Руси: У 11 т., 12 кн. / Редкол.: П. С. Сохань (гол.) та ін. – К., 1994. – Т. 1. – 736 с. – (Серія: “Пам’ятки історичної думки України”). – Член редкол.

[Ред.:] Грушевський М. Історія України-Руси: У 11 т., 12 кн. / Редкол.: П. Сохань (гол.), Г. Боряк (відп. секрет.), Л. Винар та ін. – К., 1994. – Т. 5: Суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях ХІV–ХVІІ в. – 692 с. – (Серія: “Пам’ятки історичної думки України”). – Член редкол.

[Ред.:] Старожитності. – К., 1994. – Ч. 1–2 (60–61). – 32 с. – Гол. ред.

[Ред.:] Старожитності. – К., 1994. – Ч. 3–4 (62–63). – 32 с. – Гол. ред.

[Ред.:] Старожитності. – К., 1994. – Ч. 5–6 (64–65). – 32 с. – Гол. ред.

[Ред.:] Старожитності. – К., 1994. – Ч. 7–8 (66–67). – 32 с. – Гол. ред.

[Ред.:] Український історик. – К.; Львів; Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1994. – Рік ХХХІ. – Ч. 1–4 (120–123): Тридцятиліття “Українського історика”. – Член редкол.