Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

1997

Володимир Кравченко, Григорій Стариков, Ярослав Федорук

Статті, рецензії

[Вступна стаття до публікації “Записки для огляду руських старожитностей”] // Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 1997. – № 3 (116). – С. 96. – Без підп.

Деякі питання організації М. Грушевським археографічної роботи у львівський період життя // Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 150-річчю Київської археографічної комісії: (Київ – Седнів, 18–21 жовтня 1993 р.). – К., 1997. – С. 266–295.

Матеріали дискусії: [Виступ про Київську археографічну комісію і політичну ситуацію в Україні у другій половині ХІХ ст.] // Там само. – С. 413–419.

Неопубліковане в київській архівній спадщині М. Грушевського й справа видання повного зібрання творів історика // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики: Зб. наук. пр.: На пошану історика, заслуженого діяча науки і техніки України, д-ра іст. наук Марії Дмитрієнко: (До 35-річчя наукової діяльності). – К., 1997. – С. 90–95.

Організація М. Грушевським археографічної роботи у львівський період життя й діяльності (1894–1914) // Український історичний журнал. – К., 1997. – № 1. – С. 72–86.

[Супровідна стаття до публікації В. Галайби “Пам’ятник Миколі І в Києві”] // Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 1997. – № 3 (116). – С. 82–83. – Без підп.

Ще раз про схему української історії: [Про книгу Н. Яковенко “Нарис історії України”] // Генеза. – 1997. – № 1 (5). – С. 138–141.

[Рец.:] З іменем святого Володимира. Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників / Упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський. – К., 1994 // Український історик. – К.; Львів; Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1997. – Рік XXXIV. – Ч. 1–4 (132–135). – С. 354–355.

[Рец.:] “Скорбное бесчуствие” до українського Києва: [Міркування з приводу книги О. Анісімова “Скорбное бесчуствие”] // Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 1997. – № 3 (116). – С. 122–125.

Редагування, упорядкування

[Ред.:] Грушевський М. Історія України-Руси: У 11 т., 12 кн. / Редкол.: П. Сохань (гол.), Г. Боряк (відп. секрет.), Л. Винар та ін. – К., 1997. – Т. 9. – Кн. 2: Роки 1654–1657. – 761 с. – (Серія: “Пам’ятки історичної думки України”). – Член редкол.

[Ред.:] Грушевський М. С. Щоденник (1888–1894 рр.) / Редкол.: П. Сохань (відп. ред.), Г. Боряк, І. Гирич та ін.; підгот. до вид., пер. сл., упоряд., комент. і післям. Л. Зашкільняка. – К., 1997. – 264 с.

[Ред.:] Український історик. – К.; Львів; Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1997. – Рік XXXIV. – Число 1–4 (132–135): На пошану Любомира Винара, основника “Українського історика” і Українського історичного товариства: З нагоди 65-ліття. – 384 с. – Заст. ред.