Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

2011

Володимир Кравченко, Григорій Стариков, Ярослав Федорук

Окремі видання

Історичні причини наших поразок і перемог. – Львів: Літературна агенція “Піраміда”, 2011. – 140 с.

Рец.:

Стариков Григорій. Долаючи ілюзію двох історичних пам’ятей: Про книгу Ігоря Гирича “Історичні причини наших поразок і перемог” // Історія і суспільствознавство в школах України: Теорія та методика навчання. – К., 2011. – № 6. – С. 20;

Стариков Г. М. [Рецензія] // Критика. –К., 2011. – Ч. 7/8 (165/166): Липень–серпень. – С. 9;

Стариков Г. М. [Рецензія] // Сумський історико-архівний журнал. – 2012. – № XVI–XVII. – С. 232–233.

Київ в українській історії: [Києвознавчі статті]. – К.: Смолоскип, 2011. – 304 с.; іл.

Зміст:

Передмова (5–16);

Візії.

Києво-Печерська лавра в контексті української історії і культури (17–47);

Боротьба за Київ як ключове питання української ідеї (48–82);

“Історичний шлях” у київських монументах90092: спадок минулого і сьогочасні проблеми (83–123);

Межигірське досьє (124–130);

Студії.

Діяльність Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва (1910–1919) та його діячі (133–166);

До історії топографії Печерської частини Києва ХІХ ст. (за матеріалами Київської інженерної команди) (167–178);

Німці в Києві (179–186);

Знищені мистецька збірка і архів Михайла Грушевського в його київській оселі (187–194);

Київський музей Переходової доби (1942) (195–203);

Рефлексії.

Влада оголосила музеям війну (207–211);

“Скорбное бесчуствие” до українського Києва (212–221);

На підступах до “Зводу пам’яток” (222–227);

Найновіша праця про Михайлівський Золотоверхий монастир (228–231);

Яким мав би бути часопис про Київ (232–234);

“Кіевъ кислыхъ щей” Анатоля Макарова (235–246);

Плекаймо образ столичного міста (247–267);

Реалії.

Автобіографічний документ київського будівничого Степана Ковніра (271–274);

Документи епохи:

І. “Грізні події воєнного часу, що позначилися на Св. Лаврі Києво-Печерській, у період міжусобної боротьби українців з більшовиками з 15 по 25 січня 1918 року включно” (275–280);

ІІ. Акт (281–287); Видубицький монастир після вибуху порохових льохів у 1918 р. (288–292);

Києвознавча бібліографія автора (293–297).

Рец.:

Коцарєв О. Матеріал до роздумів про український Київ // День. – К., 2011. – № 165. – 16 вересня;

Дегтярьов С. І. Спільний захід Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України та Сумського державного університету // Сумський історико-архівний журнал. – 2011. – № XIV/XV. – С. 256–257.

Концептуальні проблеми історії України. – Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2011. – 224 с.

Зміст:

І. Концептуальні проблеми історії України ХІХ ст.;

ІІ. Формування історичної пам’яті;

ІІІ. Збірка статей і виступів:

Пристрасті довкола підручників з історії. Підручник як головний засіб будівництва держави”,

Чого хочуть колесніченки і їм подібні? Відповідь на черговий пасквіль в газеті «Сегодня» від 18 грудня 2006 р.”,

“Відповідь на хамські закиди майстра антиукраїнських провокацій п. Олеся Бузини та його спонсорам з газети «Сегодня»”,

“Російська програма з викладання історії школи, або Конструктор «щасливого минулого»”,

“Національний дискурс як забороло від ксенофобії. Або як наші мінуси зробити плюсами”,

“Як нам переробити програму з історії України під кутом зору відмови від етноцентризму та залучення чинника мультикультурності і багатоетнічності”,

“Українська історична дидактика на початку ХХІ ст.: від обмежень філософії етноцентризму до концепції засвоєння «чужого» як «свого»”).

Статті, рецензії

Академія пам’яті Я. Дашкевича у Києві: (25.02.2011) // Лицар духу: Меморіальний збірник, присвячений професору Ярославові Дашкевичу. – Львів, 2011. – С. 9–10.

Андрей Жук – основатель “Союза освобождения Украины”: политическая и культурно-просветительская деятельность в годы первой мировой войны // Народы Габсбургской монархии в 1914–1920 гг.: от национальных движений к созданию национальных государств / Отв. ред. М. Волос, Г. Шкундин. – М., 2011. – С. 166–185.

Вернадський Володимир Іванович // Політична енциклопедія / Упоряд. Ю. Шаповал / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАНУ. – К., 2011. – С. 91–92. – У співавт. з С. Набок.

Від головного редактора // Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2011. – № 1–2 (165–166). – С. 2.

Відділ джерел з історії України ХІХ – початку ХХ століть // Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського: (1991–2011) / Редкол. П. Сохань (гол.), О. Маврін (заст. гол.), Д. Бурім (відп. секрет.) та ін.; упоряд. Д. Бурім, О. Маврін, Я. Федорук. – К.: Український письменник, 2011. – С. 52–70. – У співавт. з В. Шульгою.

“Вільна Україна” // Політична енциклопедія / Упоряд. Ю. Шаповал / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАНУ. – К., 2011. – С. 109.

[Вступ до статті:] Топчибаши, Алі Мардан бек. Союз автономістів: (Із споминів про першу Державну Думу в колишній Російській імперії) // Хроніка 2000. – К., 2011. – Вип. 87. – С. 51–52. – Без підп.

Грушевський Михайло Сергійович // Політична енциклопедія / Упоряд. Ю. Шаповал / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАНУ. – К., 2011. – С. 164–165.

Жук Андрій Іллевич // Там само. – С. 262–263.

Загроза знищення Щекавиці // Культура і життя. – К., 2011. – № 31. – С. 15.

Київські мандрівки: Андріївська церква // Порадниця. – К., 2011. – № 13 (735). – 31 березня. – С. 2.

Київські мандрівки: Андріївський узвіз // Там само. – № 15 (737). – 14 квітня. – С. 2.

Київські мандрівки: Гора Щекавиця // Там само. – № 32 (754). – 11 серпня. – С. 2.

Київські мандрівки: Десятинна церква // Там само. – № 11 (733). – 17 березня. – С. 2.

Київські мандрівки: Замкова гора // Там само. – № 29 (751). – 21 липня. – С. 2.

Київські мандрівки: Києво-Могилянська академія // Там само. – № 35 (757). – 1 вересня. – С. 5.

Київські мандрівки: Лисі гори Києва // Там само. – № 17 (739). – 28 квітня. – С. 16.

Київські мандрівки: Поділ // Там само. – № 26 (748). – 30 червня. – С. 2.

Київські мандрівки: Подільські церкви // Там само. – № 45 (767). – 10 листопада. – С. 2.

Малоросійство // Політична енциклопедія / Упоряд. Ю. Шаповал / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАНУ. – К., 2011. – С. 419–420.

“Можна любити Україну так, як її любив Кониський, – але більш, як він, – любить не можна”: (До 175-річчя від народження Олександра Кониського, одного з фундаторів НТШ) // Вісник НТШ. – Львів, 2011. – Ч. 46: Осінь–зима. – С. 22–26.

Передмова // Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі: (Спогади) / [Упоряд.: І. Гирич; підгот. текстів В. Плачинда, Л. Білик, Г. Стариков; комент. В. Плачинда, Н. Плачинда, В. Пономарьов, Л. Портнова, Г. Стариков; додатки Л. Портнова; покажчики Н. Лаас, В. Пономарьов, Л. Портнова]. – К., 2011. – С. 6–56.

[Передмова до випуску, присвяченого 1000-річчю Софійського собору] // Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2011. – № 3–4 (167–168). – С. 2.

[Передмова до випуску, присвяченого Національному історико-архітектурному заповіднику “Чигирин”] // Там само. – № 5–6 (169–170). – С. 2.

Романчук Юліан Семенович // Політична енциклопедія / Упоряд. Ю. Шаповал / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАНУ. – К., 2011. – С. 642–643.

Томашівський Степан Теодорович // Там само. – С. 716.

Українська історіографія і суспільна думка в запереченні російського імперського міфу про Мазепу і Полтавську битву // Іван Мазепа і мазепинці: Історія та культура України останньої третини ХVІІ – початку ХVІІІ століть: Наук. зб. – Львів, 2011. – С. 258–272.

“Українську націю врятує ініціативність і самоорганізація” / Інтерв’ю з Ігорем Гиричем // Слово “Просвіти”. – К., 2011. – № 16 (601). – 21–27 квітня. – С. 7.

Формування модерної української нації: Теорія і суспільні виклики: (Перша половина ХІХ ст.) // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – К., 2011. – № 1. – С. 35–38; № 2. – С. 40–43; № 3. – С. 40–43; № 4. – С. 37–40; № 5. – С. 39–42; № 6. – С. 42–44; № 9. – С. 39–43; № 10. – С. 46–48.

Чубинський Павло Платонович // Політична енциклопедія / Упоряд. Ю. Шаповал / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАНУ. – К., 2011. – С. 777.

Юркевич Лев Йосипович // Там само. – С. 794.

Ярослав Дашкевич: історик, що вчив неложними устами // Лицар духу: Меморіальний збірник, присвячений професору Ярославові Дашкевичу. – Львів, 2011. – С. 26–38.

Ярослав Дашкевич: Нерозривність науки і суспільно-політичного життя // Дашкевич Я. “…Учи неложними устами сказати правду”: Історична есеїстика (1989–2008). – К., 2011. – С. 9–38.

[Рец.:] Альманах “Хроніка 2000. Україна – Польща: Діалог упродовж тисячоліть”. – К., 2009–2010. – Вип. 80, 81 // Между строк. – 2011. – 23–31 марта. – № 6 – Підп. І. Борисенко.

Редагування, упорядкування

[Ред.:] Вісник НТШ. – Львів, 2011. – Ч. 45: Весна–літо. – 88 с. – Член редкол.

[Ред.:] Вісник НТШ. – Львів, 2011. – Ч. 46: Осінь–зима. – 92 с. – Член редкол.

[Ред.:] Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / Вид. рада: Б. Патон (голова), Л. Винар, І. Драч та ін.; гол. ред.: П. Сохань (гол. ред.), Я. Дашкевич (заст. гол. ред.), І. Гирич (відп. секрет.) та ін. – Львів: Світ, 2011. – Т. 12: Серія “Літературно-критичні та художні твори”: Поезія (1882–1903). Проза, драматичні твори, переклади (1883–1886) / Упоряд., передм., комент. Г. Бурлаки; переклад іншомовних висловів М. Трофимука. – 520 с.

[Ред.:] Дашкевич Я. “…Учи неложними устами сказати правду”: історична есеїстика / Редкол.: П. Сохань (гол.), І. Гирич, М. Капраль та ін.; авт. передм. І. Гирич; бібліограф. додат.: М. Капраль, Н. Халак; покажчик: Н. Гудз, Л. Марченко. – К.: Темпора, 2011. – 828 с.; іл.

[Ред.:] Єфремов С. Щоденник; Про дні минулі: (Спогади) / [Упоряд.: І. Гирич; підгот. текстів В. Плачинда, Л. Білик, Г. Стариков; комент. В. Плачинда, Н. Плачинда, В. Пономарьов, Л. Портнова, Г. Стариков; додатки Л. Портнова; покажчики Н. Лаас, В. Пономарьов, Л. Портнова]. – К., 2011. – 792 с.

[Ред.:] Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського: (1991–2011) / Редкол. П. Сохань (гол.), О. Маврін (заст. гол.), Д. Бурім (відп. секрет.) та ін.; упоряд. Д. Бурім, О. Маврін, Я. Федорук. – К.: Український письменник, 2011. – 416 с. – Член редкол.

[Ред.:] Лицар духу: Меморіальний збірник, присвячений професору Ярославові Дашкевичу / Упоряд. І. Гирич, А. Гречило, Н. Кіт та ін. – Львів, 2011. – 144 с. + 16 с. іл.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2011. – № 1–2 (165–166): Січень/червень. – 96 с. – [Гол. ред.]

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2011. – № 3–4 (167–168): Липень/грудень. – 96 с. – Наук. ред.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2011. – № 5–6 (169–170): Спецвипуск. – 88 с. – Наук. ред.

[Ред.:] Хроніка 2000 / Редкол.: Ю. Буряк (гол. ред.), І. Гирич (заст. гол. ред.), М. Жулинський та ін. – К., 2011. – Вип. 84: Невідомий Драгоманов. Михайло Драгоманов – дослідник всесвітньої історії, політик і людина / Упоряд. В. Шульга. – Кн. 2. – 640 с.

[Ред.:] Хроніка 2000 / Редкол.: Ю. Буряк (гол. ред.), І. Гирич (заст. гол. ред.), М. Жулинський та ін. – К., 2011. – Вип. 85: Зарубіжне шевченкознавство: (З матеріалів УВАН) / Наук. консульт., упоряд. іл. О. Федорук, Т. Скрипка. – Кн. 1. – 354 с.

[Ред.:] Хроніка 2000 / Редкол.: Ю. Буряк (гол. ред.), І. Гирич (заст. гол. ред.), М. Жулинський та ін. – К., 2011. – Вип. 86: Зарубіжне шевченкознавство: (З матеріалів УВАН) / Наук. консульт., упоряд. іл. О. Федорук, Т. Скрипка. – Кн. 2. – 448 с.

[Ред.:] Хроніка 2000 / Редкол.: Ю. Буряк (гол. ред.), І. Гирич (заст. гол. ред.), М. Жулинський та ін. – К., 2011. – Вип. 87: Україна – Азербайджан / Упоряд. О. Федорук, Ф. Туранли. – 503 с.

[Ред.:] Хроніка 2000 / Редкол.: Ю. Буряк (гол. ред.), І. Гирич (заст. гол. ред.), М. Жулинський та ін. – К., 2011. – Вип. 88: Україна – Угорщина / Упоряд. Г. Стариков. – Кн. 1. – 368 с.

[Ред.:] Хроніка 2000 / Редкол.: Ю. Буряк (гол. ред.), І. Гирич (заст. гол. ред.), М. Жулинський та ін. – К., 2011. – Вип. 89: Україна – Угорщина / Упоряд. Г. Стариков. – Кн. 2. – 464 с.