Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

2006

Володимир Кравченко, Григорій Стариков, Ярослав Федорук

Статті, рецензії

Видатному історику українського мистецтва – 50 // Володимир Александрович: Бібліографічний покажчик: До 50-річчя від дня народження / Упоряд. І. Гирич, В. Кравченко, Я. Федорук; відп. ред. Я. Ісаєвич. – К.; Львів, 2006. – 56 с.

Від Данила Галицького до Омеляна Пріцака: штрихи до історіографічних студій Ювіляра // Дашкевич Я. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури / Упоряд. М. Капраль, Г. Сварник, І. Скочиляс. – Львів, 2006. – С. 7–24.

Грушевський і Франко // Вісник НТШ. – Львів, 2006. – Ч. 36: Осінь–зима. – С. 21–24.

Жук Андрій Ілліч // Енциклопедія історії України. – К., 2006. – Т. 3: Е–Й. – С. 170–171.

Історія – від “Генези”, провокація – від Бузини // Слово “Просвіти”. – К., 2006. – Ч. 50 (375). – 14–20 грудня.

М. Грушевський і І. Франко: до історії взаємин // Український історичний журнал. – К., 2006. – № 5. – С. 35–67.

Михайло Грушевський. Щоденник: [1904–1905]: [Упоряд., комент.] // Український історик. – К.; Львів; Острог; Нью-Йорк; Торонто; Париж, 2006–2007. – Рік ХLІІІ–ХLІV. – Ч. 4 (172) / 1–2 (173–174). – С. 15–74. – Співупоряд. О. Тодійчук.

Михайло Грушевський в 1904–1905 роках: (За його щоденником) // Український історик. – К.; Львів; Острог; Нью-Йорк; Торонто; Париж, 2006–2007. – Рік ХLІІІ–ХLІV. – Ч. 4 (172) / 1–2 (173–174). – С. 75–94. – (Співавтором помилк. вказано О. Тодійчук.)

Некласичний шістдесятник: До спогадів Юлія Шелеста // Генеза. – К., 2006. – № 1 (11). – С. 100–102.

Програма курсу за вибором “Визначні постаті України” для 10–11 класів суспільно-гуманітарного профілю // Історія в школах України. – К., 2006. – № 9. – С. 9–11.

Рецидиви синдрому “історичних народів”, або Як деякі сучасні німецькі історики дивляться на українські підручники з історії // Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2006. – № 2 (39). – С. 58–83.

Повний варіант статті, скороченої під час публікації у “Критиці” під назвою “Тріумфи сильних” (2006), а також відповідь відповідальному редактору цього часопису Андрієві Мокроусову.

Російська інтелігенція і суспільство Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ століть. Володимир Іконников і київське громадсько-культурне життя // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 2006. – Т. CCLI. – С. 162–190. – У співавт. з О. Радзивілл.

Тріумфи сильних: [Дискусія зі статтею В. Їлге у вид.: Критика. – К., 2006. – Ч. 5] // Критика. – К., 2006. – Ч. 12 (110): Грудень. – С. 26–28.

[Рец.:] Куліш П. Повне зібрання творів. Листи. – К.: Критика, 2005. – Т. І: 1841–1850 / Упоряд., комент. О. Федорук; підгот. текстів О. Федорука, Н. Хохлової; відп. ред. С. Захаркін. – 648 с. // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2006. – Вип. 10/11. – С. 799–802.

[Рец.:] Листи Вячеслава Липинського до Осипа Назарука / Упоряд. М. Дядюк; відп. ред. серії “Епістолярій” Л. Головата; ЛНБ ім. В. Стефаника НАНУ. – Львів, 2004. – 156 с., іл. // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2006. – Вип. 10/11. – С. 803–805.

[Рец.:] Сварник Г. Архівні та рукописні збірки НТШ в Національній бібліотеці у Варшаві. Каталог-інформатор. – Варшава; Львів; Нью-Йорк, 2005. – 350 с. // Вісник НТШ. – Львів, 2006. – Ч. 36: Осінь–зима. – С. 55.

Редагування, упорядкування

[Ред.:] Володимир Александрович: Бібліографічний покажчик: До 50-річчя від дня народження / Упоряд. І. Гирич, В. Кравченко, Я. Федорук; відп. ред. Я. Ісаєвич. – К.; Львів, 2006. – 56 с.

[Ред.:] Документи про Шовгенових та Теліг у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України: Покажчик / Упоряд.: Н. В. Маковська, Н. І. Миронець, Н. П. Московченко; редкол.: П. С. Сохань (голова), Д. В. Бурім, І. Б. Гирич, О. О. Маврін (відп. секрет.). – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2006. – 152 с.

[Ред.:] Молода нація. Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2006. – № 1 (38). – Член редкол.

[Ред.:] Молода нація. Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2006. – № 2 (39). – 240 с. – Член редкол.

[Ред.:] Молода нація. Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2006. – № 3 (40). – 232 с. – Член редкол.

[Ред.:] Молода нація. Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2006. – № 4 (41). – 256 с. – Член редкол.

[Ред.:] Надзвичайна дипломатична місія УНР у Греції (1919–1920 рр.) / Редкол.: П. С. Сохань (голова), Д. В. Бурім, С. В. Віднянський та ін.; упоряд., передм., комент.: В. М. Даниленко, Н. І. Миронець. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2006. – 136 с. – Член редкол.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2006. – № 1–2 (150–151). – 156+ХХ c. – Член редкол.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2006. – № 3 (152). – 108+ХХХVI c. – Член редкол.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2006. – № 4 (153). – 144 c. – Член редкол.

[Ред.:] Український археографічний щорічник. Нова серія / Редкол.: Я. Дашкевич (гол. ред.), О. Маврін (заст. гол. ред.), В. Александрович та ін. – К., 2006. – Вип. 10/11: До 80-літнього ювілею доктора історичних наук, члена-кореспондента НАН України Павла Степановича Соханя, директора Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – 885 с. – (Український археографічний збірник. – Т. 13/14). – Член редкол.

[Ред.:] Український історик. – К.; Львів; Острог; Нью-Йорк; Торонто; Париж, 2006. – Рік ХLІII. – Ч. 1–3 (169–171): Третій Міжнародний конґрес українських істориків. – 336 с. – Чл. редкол.

[Ред.:] Український історик. – К.; Львів; Острог; Нью-Йорк; Торонто; Париж, 2006–2007. – Рік ХLІІІ–ХLІV. – Ч. 4 (172) / 1–2 (173–174): Михайло Грушевський: 1866–1934: Життя, діяльність і творчість: З нагоди 140-річчя від дня народження. – 432 с. – Чл. редкол.

[Ред.:] Універсали Івана Мазепи (1687–1709) / Упоряд.: І. Бутич, В. Ринсевич; редкол.: П. Сохань (гол.), Г. Боряк, В. Брехуненко та ін. – К.; Львів, 2006. – Ч. ІІ. – 800 с. – (Універсали українських гетьманів. Матеріали до Українського дипломатарію. – Серія 1). – Член редкол.