Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

2004

Володимир Кравченко, Григорій Стариков, Ярослав Федорук

Статті, рецензії

Андрій Жук: один із перших самостійників // Історія в школах України. – К., 2004. – № 3. – С. 51–53.

Архів Андрія Жука як джерело для дослідження українського суспільно-політичного життя початку ХХ століття // До джерел: Зб. наук. пр. на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – К.; Львів, 2004. – Т. 1. – С. 441–454.

В. І. Вернадський і політичне українство // Хроніка 2000. – К., 2004. – Вип. 57–58. – С. 743–771.

Влада оголосила музеям війну: [З приводу ліквідації Музею історії Києва у Кловському палаці] // Дзеркало тижня. – К., 2004. – № 39 (514). – 2 жовтня. – С. 21.

Володимир Антонович – будівничий філософських засад нової України // Історія в школах України. – К., 2004. – № 1. – С. 47–49.

Вступне слово // Барвінський О. Спомини з мого життя / Упоряд. А. Шацька, О. Федорук. – Нью-Йорк; К., 2004. – Ч. І–ІІ. – С. 11–14. – У співавт. з Л. Винарем.

До проблеми народництва та державництва у зв’язку з постаттю Михайла Грушевського // States, Societies, Cultures: East and West: Essays in Honor of Jaroslaw Pelenski / Ed. Janusz Duzinkiewicz, Myroslav Popovych, Vladyslav Verstiuk, Natalia Yakovenko. – New York, 2004. – С. 387–398.

Листи В. І. Вернадського до В. Л. Модзалевського // Хроніка 2000. – К., 2004. – Вип. 57–58. – С. 616–623.

Листи українських соціал-демократів до Михайла Грушевського: [Публ. листів] // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К.; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 2004. – Вип. 8/9. – С. 633–671. – У співавт. з О. Тодійчук.

П. Куліш на тлі суспільного життя // Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2004. – № 1 (30). – С. 5–13.

Пам’яті батька: Борис Сергійович Гирич (1939–2004) // Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2004. – № 1 (30). – С. 268–269.

Переяславська Рада: счастливая веха или трагическая ошибка? / Россия поглотила козацкую державу / Інтерв’ю В. Деменева з І. Гиричем // Комсомольская правда. – К., 2004. – 17 января. – С. 12.

Плекаймо образ столичного міста // Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2004. – № 4 (145). – С. 130–138.

Польська емансипація і українська самостійницька ідея на Наддніпрянщині у другій половині ХІХ – початку ХХ століть // Війна і мир, або “Українці і поляки: брати/вороги, сусіди…”: (Бібліотека газети “День”). – К., 2004. – С. 382–390.

Садиба 2-ї пол. ХІХ ст., в якій проживав Лисенко М. В. // Звід пам’яток історії та культури України. – К., 2004. – Кн. І. – Ч. ІІ: М–С. – С. 1048–1049. – У співавт. з О. Друг і Т. Тригубовою.

Увага: неофройдисти йдуть! // Дзеркало тижня. – К., 2004. – 11 грудня. – № 50 (525). – С. 22.

[Рец.:] Журба О. І. Становлення української археографії та історіографічний процес другої половини ХVІІІ – ХІХ ст. – Дніпропетровськ, 2003. – 314 с. // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К.; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 2004. – Вип. 8/9. – С. 729–733.

Редагування, упорядкування

[Ред.:] Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / Вид. рада: Б. Патон (гол.), Л. Винар, І. Драч та ін.; гол. редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич (заст. гол. ред.), І. Гирич та ін. – Львів, 2004. – Т. 6: Серія “Історичні студії та розвідки (1895–1900)” / Упоряд. М. Капраль; авт. передм.: Я. Дашкевич, М. Капраль; комент.: М. Бандрівський, С. Білокінь, В. Брехуненко та ін. – 676 с.

[Ред.:] До джерел: Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя: У 2 т. / Редкол.: І. Гирич, Я. Грицак, М. Крикун та ін. – К.; Львів, 2004. – Т. 1. – 850 с.; Т. 2. – 656 с.

[Ред.:] Курас І.Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення. – К.: Генеза, 2004. – 736 с. – Ред.

[Ред.:] Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2004. – № 1 (30): Пантелеймон Куліш (1819–1897). – 272 с. – Заст. гол. ред.

[Ред.:] Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2004. – № 2 (31): [Харків]. – 216 с. – Заст. гол. ред.

[Ред.:] Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2004. – № 3 (32): [Кам’янець-Подільський]. – 248 с. – Заст. гол. ред.

[Ред.:] Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2004. – № 4 (33): [Дніпропетровськ]. – 192 с. – Заст. гол. ред.

[Ред.:] Наслідки Переяславської ради 1654 року: Зб. ст. – К., 2004. – 606 с. – Член редкол.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К, 2004. – № 1 (142). – 128 c. – Член редкол.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2004. – № 2 (143). – 128 с. – Член редкол.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2004. – № 3 (144): Спецвипуск: Газета “Старожитності”: Систематичний покажчик змісту / Уклад. Віра Карпенко. – 72 с. – Член редкол.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2004. – № 4 (145). – 144 с. – Член редкол.

[Ред.:] Український археографічний щорічник. Нова серія / Редкол.: П. Сохань (гол. ред.), Я. Дашкевич (заст. гол. ред.), О. Маврін (заст. гол. ред.) та ін. – К.; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 2004. – Вип. 8/9. – 814 с. – (Український археографічний збірник. – Т. 11/12). – Член редкол.

[Ред.:] Український історик. – К.; Львів; Острог; Нью-Йорк; Торонто; Париж, 2004. – Рік ХLІ. – Ч. 1–2 (161–162): Другий Міжнародний конґрес українських істориків. – 288 с. – Заст. ред.

[Ред.:] Український історик. – К.; Львів; Острог; Нью-Йорк; Торонто; Париж, 2004–2005. – Рік ХLІ–XLII. – Ч. 3–4 (163–164) / 1 (165): Михайло Грушевський: (1866–1934) / Олег Кандиба-Ольжич: (1907–1944). – 360 с. – Заст. ред.