Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

2007

Володимир Кравченко, Григорій Стариков, Ярослав Федорук

Статті, рецензії

Агатангел Кримський – засновник українського сходознавства // Історія в школах України. – К., 2007. – № 3. – С. 55–56.

Висвітлення деяких питань історії Другої світової війни в українських підручниках: імперський погляд // Історія та правознавство. – К., 2007. – № 19–21 (119–121). – Липень. – С. 81–91.

Від короля Данила до Омеляна Пріцака: штрихи до історіографічних студій Ювіляра // Дашкевич Я. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури / Упоряд. М. Капраль, Г. Сварник, І. Скочиляс. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів, 2007. – С. 9–26.

Грушевский Михаил Сергеевич // Православная энциклопедия. – М., 2007. – Т. 13. – С. 389–391.

До щоденника В. Л. Модзалевського: [Вступне слово до фрагментів щоденника за 1908–1909 рр., підготовлених В. П. Бараном] // Хроніка 2000. – К., 2007. – Вип. 59. – С. 125–126.

Знакова стаття Омеляна Пріцака: [О. Пріцак про М. Грушевського в статті “У століття народин М. Грушевського” (1966)] // Україна модерна. – К.; Львів, 2007. – Ч. 12 (1). – С. 149–169.

Іван Франко на сторінках щоденника Михайла Грушевського // Франкознавчі студії: Збірник наукових праць. – Дрогобич, 2007. – Вип. 4. – С. 643. – У співавт. з О. Тодійчук.

Іван Франко на сторінках щоденника Михайла Грушевського 1904–1910 рр.: [Тексти щоденника і коментарі] // Неопалима купина. – К., 2007. – Ч. 1–2. – С. 124–144. – У співавт. з О. Тодійчук.

Із племені титанів: дійсний член НТШ Сергій Єфремов // Вісник НТШ. –– Львів, 2007. – Ч. 37: Весна–літо. – С. 23–26.

“Історичний шлях” у київських монументах: спадок минулого і сьогочасні проблеми // Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2007. – № 1 (154). – С. 122–138.

Історичні мандрівки Києвом: Старе місто. Екскурсія перша // Історія в школах України. – К., 2007. – № 8. – С. 31–38.

М. Грушевський та І. Франко: громадське і приватне // Неопалима купина. – К., 2007. – Ч. 1–2. – С. 90–123.

Михайло Грушевський в 1904–1905 роках: За його щоденником: [Закінчення] // Український історик. – К.; Львів; Острог; Нью-Йорк; Торонто; Париж, 2007–2008. – Рік XLIV. – Ч. 3–4 (175–176) / 1–2 (177–178). – С. 200–235.

Михайло Грушевський та Іван Франко: громадське і приватне // Франкознавчі студії: Збірник наукових праць. – Дрогобич, 2007. – Вип. 4. – С. 590–643.

Михайло Грушевський. Щоденник: (Фрагменти) / [Підгот. текстів, комент., покажчик імен] // Франкознавчі студії: Збірник наукових праць. – Дрогобич, 2007. – Вип. 4. – С. 643–674. – У співавт. з О. Тодійчук.

Підручник як головний засіб будівництва держави // Історія та правознавство. – Харків, 2007. – № 11 (111). – Квітень. – С. 9–12.

Пристрасті навколо підручників з історії // Історія України. – К., 2007. – № 9 (505). – Березень. – С. 3–7.

Страсті навколо підручників з історії: підручник як головний засіб будівництва держави // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомч. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16: На пошану доктора історичних наук проф. С. В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50-річчя наукової праці / Відп. ред. В. Смолій: У 2 ч. – Ч. 1. – С. 243–252.

Чи дійсно українські підручники з історії України пишуть неправду? // Історія та правознавство. – Харків, 2007. – № 9 (109). – Березень. – С. 2–4.

Чого хочуть колесниченки і їм подібні: Відповідь на черговий пасквіль у газеті “Сегодня” від 18 грудня 2006 р. // Історія України. – К., 2007. – № 5 (501). – Лютий. – С. 18–21.

Шкільна історія: [Полеміка зі статтею В. Колесніченка в газеті “Сегодня”] // Україна молода. – К., 2007. – 13 січня. – С. 7.

Яку історію нав’язує нам Бузина // Історія України. – К., 2007. – № 1 (497). – С. 9–12.

Яку історію України нав’язує нам Бузина: Відповідь на закиди майстра від антиукраїнських провокацій Бузини про підручники з історії України // Історія України. – К., 2007. – № 1 (497). – Січень. – С. 9–12.

[Рец.:] Шаповал Ю., Верба І. Михайло Грушевський. – К.: Альтернативи, 2005. – 352 с.; Новацький Р., Тельвак Вікторія, Тельвак Віталій. Біографічні нариси видатних представників європейської культури. Михайло Грушевський (1866–1934). – Ополє, 2007. – 375 с. // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2007. – Вип. 12. – С. 774–779.

Редагування, упорядкування

[Ред.:] Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / Вид. рада: Б. Патон (голова), Л. Винар, І. Драч та ін.; гол. редкол.: П. Сохань (гол. ред.), Я. Дашкевич (заст. гол. ред.), І. Гирич (відп. секрет.) та ін. – Львів: Світ, 2007. – Т. 4. – Кн. І: Серія “Суспільно-політичні твори: (Доба Української Центральної Ради, березень 1917 – квітень 1918)” / Упоряд. С. Панькова; авт. передм.: В. Верстюк, С. Панькова; комент.: О. Бойко, С. Панькова; мовна редакція текстів В. Шульга. – 408 с.

[Ред.:] Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / Вид. рада: Б. Патон (голова), Л. Винар, І. Драч та ін.; гол. редкол.: П. Сохань (гол. ред.), Я. Дашкевич (заст. гол. ред.), І. Гирич (відп. секрет.) та ін. – Львів: Світ, 2007. – Т. 8: Серія “Історичні студії та розвідки (1906–1916)” / Упоряд.: М. Капраль, А. Фелонюк; комент.: О. Вінниченко, Л. Войтович, М. Капраль та ін. – 756 с.

[Ред.:] Молода нація. Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2007. – № 1 (42). – 272 с. – Член редкол.

[Ред.:] Молода нація. Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2007. – № 2 (43). – 256 с. – Член редкол.

[Ред.:] Молода нація. Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2007. – № 3 (44). – 280 с. – Член редкол.

[Ред.:] Молода нація. Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2007. – № 4 (45). – 176 с. – Член редкол.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2007. – № 1 (154). – Член редкол.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2007. – № 2 (155). – Член редкол.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2007. – № 3 (156). – Член редкол.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2007. – № 4 (157). – 292 с. – Член редкол.

[Ред.:] Прага – Харків – Соловки: Архівно-слідча справа академіка Степана Рудницького / Упоряд., передм., комент.: О. І. Бабак, В. М. Даниленко, Ю. В. Плекан; редкол.: П. С. Сохань (голова), Д. В. Бурім (відп. секрет.), І. В. Верба та ін. – К., 2007. – 260 с. – Член редкол.

[Ред.:] Україна модерна. – К.; Львів, 2007. – Ч. 12 (1): Стандарти науки і академічне середовище. – 415 с. – Член. ред.

[Ред.:] Український археографічний щорічник. Нова серія / Редкол.: П. Сохань (гол. ред.), Я. Дашкевич (заст. гол. ред.), О. Маврін (заст. гол. ред.) та ін. – К., 2007. – Вип. 12. – 864 с. – (Український археографічний збірник. – Т. 15). – Член редкол.

[Ред.:] Український історик. – К.; Львів; Острог; Нью-Йорк; Торонто; Париж, 2007–2008. – Рік XLIV. – Ч. 3–4 (175–176) / 1–2 (177–178). – 432 с. – Чл. редкол.