Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

2010

Володимир Кравченко, Григорій Стариков, Ярослав Федорук

Окреме видання

Чому необхідно переосмислювати минуле? – К., 2010. – 44 с. – У співавт. з Ю. Шаповалом. – (Серія: “Політична освіта” / Фонд Конрада Аденауера. – Вип. 16).

Статті, рецензії

Варіант проблемно-тематичного принципу побудови програми з історії України для 10 класу // Історія в школах України. – К., 2010. – № 3. – С. 26–31.

Від упорядників // Правдиве українське серце. Олександр Рибалко / Упоряд. І. Гирич та К. Рибалко; заг. ред. К. Рибалко. – К.: Простір, 2010. – С. 5–6. – Без підп.

Відділити історію від політики неможливо: [Коментар до статті “Відповідальність за історію”] // Український тиждень. – К., 2010. – № 25–26 (138–139). – 25 червня/1 липня. – С. 43.

Київські мандрівки: Володимирська гірка // Там само. – № 46 (716). – 18 листопада. – С. 2.

Київські мандрівки: Вулиця Богдана Хмельницького // Там само. – № 20 (690). – 20 травня. – С. 2.

Київські мандрівки: Вулиця Володимирська // Там само. – № 32 (702). – 12 серпня. – С. 2.

Київські мандрівки: Вулиця Терещенківська // Там само. – № 15 (685). – 15 квітня. – С. 2.

Київські мандрівки: Гімназії та їх видатні випускники // Там само. – № 10 (680). – 11 березня. – С. 2.

Київські мандрівки: Золоті ворота // Там само. – № 27 (697). – 8 липня. – С. 2.

Київські мандрівки: Михайлівський Золотоверхий // Там само. – № 51 (721). – 23 грудня. – С. 2.

Київські мандрівки: Монумент “хрещеній матері”: [Про пам’ятник княгині Ольги] // Там само. – № 45 (715). – 11 листопада. – С. 2.

Київські мандрівки: Собор святої Софії // Там само. – № 39 (709). – 30 вересня. – С. 2.

Київські мандрівки: Софійська площа // Там само. – № 49 (719). – 9 грудня. – С. 2.

Київські мандрівки: Трьохсвятительська вулиця // Там само. – № 48 (718). – 2 грудня. – С. 4.

Київські мандрівки: “Червоний” корпус університету // Порадниця. – К., 2010. – № 6 (676). – 11 лютого. – С. 2.

Олександр Рибалко: редактор і науковець // Правдиве українське серце. Олександр Рибалко / Упоряд. І. Гирич та К. Рибалко; заг. ред. К. Рибалко. – К.: Простір, 2010. – С. 9–20.

Останній аристократ духу: 25 лютого не стало українського історика світової слави Ярослава Дашкевича: [Інтерв’ю з Я. Дашкевичем, записане І. Гиричем улітку 2008 р.] / Спілкувався Ігор Гирич // Український тиждень. – К., 2010. – № 9 (122). – 5–11 березня. – С. 44–46.

Пам’яті видатного українського історика Ярослава Дашкевича: [1926–2010] // Форум націй. – К., 2010. – № 2 (93). – С. 2.

Передмова // Кучерук О. Українська Центральна Рада: історія будинку. – К., 2010. – С. 5.

Польське суспільство і українська окремішність на Україні підросійській (ХІХ – початок ХХ ст.) // Хроніка 2000. – К., 2010. – Вип. 81. – С. 388–399.

Розділ ІІ. Навіщо переосмислювати минуле? // Проблеми української політики. Аналітичні доповіді / Доповідь V. Культура національної пам’яті: європейський та український досвід. – К., 2010. – С. 280–296.

Спільний російсько-український підручник означає: Україна – це Росія // Дзеркало тижня. – К., 2010. – № 41 (821). – 6–12 листопада. – С. 1, 15.

Сумління нації: [Про Я. Дашкевича] // Український тиждень. – К., 2010. – № 9 (122). – 5–11 березня. – С. 47.

Українська політична думка початку ХХ ст. і Андрій Жук – політик, мислитель, кооператор, науковець: (До 130-річчя з дня народження) // Вісник НТШ. – Львів, 2010. – Ч. 44: Осінь–зима. – С. 14–18.

Українські есдеки: між національним і класовим вибором: (Листи В. Винниченка, М. Залізняка, В. Степанківського, Л. Юркевича до А. Жука (вересень–жовтень 1912 року)) // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К.: Український письменник, 2010. – Вип. 15. – С. 522–577.

Франко і Грушевський: спроба об’єктивної характеристики // Спадщина. Літературне джерелознавство. Текстологія. – К., 2010. – Т. V. – С. 27–66 – У співавт. з Г. Бурлакою.

Чому потрібно переосмислювати минуле // Правдиве українське серце. Олександр Рибалко / Упоряд. І. Гирич та К. Рибалко; заг. ред. К. Рибалко. – К.: Простір, 2010. – С. 610–633.

Ярослав Дашкевич: кілька штрихів до портрета історика // Історіографічні дослідження в Україні. – К., 2010. – Вип. 20. – С. 170–179. – У співавт. з М. Дядюк.

Historical Education in Ukraine: The Evolution from the Ethnocentrism to the Concept of the Multiculturalism in the Textbooks // Analele Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istoriei din Moldova. – Revistǎ de Istjriei. 9. – Bukureşti; Chişinǎu, 2010. – P. 358–368. – У співавт. з П. Вербицькою.

Редагування, упорядкування

[Ред.:] Вісник НТШ. – Львів, 2010. – Ч. 44: Осінь–зима. – 80 с. – Член редкол.

[Ред.:] Листування Михайла Грушевського / Гол. ред. Л. Винар; наук. ред.: І. Гирич, С. Панькова. – К.; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 2010. – Т. 5: Листування Михайла Грушевського та Євгена Чикаленка / Упоряд., авт. передм. І. Старовойтенко, О. Тодійчук; комент. І. Старовойтенко, С. Панькова. – 296 с. – (Серія: “Епістолярні джерела грушевськознавства”).

[Ред.:] Наукові записки: Зб. пр. молодих вчених та аспірантів / Редколегія: П. С. Сохань (відп. ред.), Г. В. Боряк, А. В. Бойко та ін. – К., 2010. – Т. 20. – 542 с. – Член редкол.

[Ред.:] Наукові записки: Зб. пр. молодих вчених та аспірантів / Редколегія: П. С. Сохань (відп. ред.), Г. В. Боряк, А. В. Бойко та ін. – К., 2010. – Т. 21. – 568 с. – Член редкол.

[Ред.:] Покликання: Зб. пр. на пошану проф. Юрія Мицика / Редкол.: П. Сохань (гол. ред.), А. Бойко (відп. секрет.), В. Брехуненко та ін. – К., 2010. – Т. ІІ. – 276 с. – Член редкол.

[Ред.:] Правдиве українське серце. Олександр Рибалко / Упоряд. І. Гирич та К. Рибалко; заг. ред. К. Рибалко. – К.: Простір, 2010. – 832 с.

Рец.: Таран Л. Ерудит // День. – К., 2011. – № 147. – 19 серпня; Стариков Г. М. [Рецензія] // Сумський історико-архівний журнал. – 2010. – № Х/ХІ. – С. 261–262; Те саме // Критика. – К., 2010. – Рік ХІ. – Ч. 11/12 (157/158): Листопад–грудень. – С. 41.

[Ред.:] Теодорович І. Благодатність єрархії У.А.П.Ц. / Ред. кол.: П. С. Сохань (голова), Д. В. Бурім, І. Б. Гирич та ін.; упоряд. І. М. Преловська; наук. ред. Ю. А. Мицик. – К.: Архангельський глас, 2010. – 200 с.

[Ред.:] Український археографічний щорічник. Нова серія / Редкол.: П. Сохань (гол. ред.), О. Маврін (заст. гол. ред.), В. Александрович та ін. – К.: Український письменник, 2010. – Вип. 15. – 780 с. – (Український археографічний збірник. – Т. 18). – Відп. секрет.

[Ред.:] Хроніка 2000 / Редкол.: Ю. Буряк (гол. ред.), І. Гирич (заст. гол. ред.), М. Жулинський та ін. – К., 2010. – Вип. 81: Україна – Польща: діалог упродовж тисячоліть. – [Кн. 2.] – 682 с.

[Ред.:] Хроніка 2000 / Редкол.: Ю. Буряк (гол. ред.), І. Гирич (заст. гол. ред.), М. Жулинський та ін. – К., 2010. – Вип. 82: Невідомий Винниченко. – 535 с.

[Ред.:] Хроніка 2000 / Редкол.: Ю. Буряк (гол. ред.), І. Гирич (заст. гол. ред.), М. Жулинський та ін. – К., 2010. – Вип. 83: Кетяг калини і цвіт сливи: Україна – Китай. – 815 с.