Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

2003

Володимир Кравченко, Григорій Стариков, Ярослав Федорук

Статті, рецензії

Від редактора // Сакада Л. “Український історик”: генеза, тематика, постаті. – К., 2003. – С. 7–8.

Візія Михайла Брайчевського: До 80-річчя з дня народження видатного українського історика // Українська культура. – 2003. – № 1/12. – С. 23–24.

Вячеслав Липинський у світлі його листування з дореволюційних часів // Липинський В. Листування / Редкол.: Я. Пеленський (гол. ред.), Р. Залуцький, Х. Пеленська та ін. – К.; Філадельфія, 2003. – Т. 1: А–Ж. – С. 83–118.

Глуховские миллионеры: [Про Терещенків] // Радуга. – 2003. – № 4. – С. 126–130.

Голод 1933 року. Полеміка на сторінках “Дзеркала тижня” // Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2003. – № 2 (27). – С. 252–255.

До проблеми історіософії Михайла Брайчевського // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики. Зб. наук. пр.: Пам’яті відом. вчен.-іст., д-ра іст. наук М. Брайчевського. – Ч. 10 у 2 ч. – К., 2003. – Ч. 1. – С. 50–58.

“Кіевъ кислыхъ щей” Анатоля Макарова // Київ. – 2003. – № 5. – Травень. – С. 127–133.

Коментар: [До праці М. Брайчевського “Приєднання чи возз’єднання?”] // Переяславська рада 1654 р.: (Історіографія та дослідження) / Редкол.: П. Сохань (гол.); Я. Дашкевич, І. Гирич (відп. секрет.), Я. Федорук (відп. секрет.) та ін. – К., 2003. – С. 419–425.

Листи В. Липинського до О. Барвінського, М. Вороного, Б. Грінченка, М. Грушевського, В. Доманицького, Д. Донцова, частково Д. Дорошенка й А. Жука: [Тексти листів, коментарі, іменний та географічний покажчик] // Липинський В. Листування / Редкол.: Я. Пеленський (гол. ред.), Р. Залуцький, Х. Пеленська та ін. – К.; Філадельфія, 2003. – Т. 1: А–Ж. – С. 175–183, 267, 343–412, 479–578, 660–684, 849–851, 871–881, 887–897, 908–910.

Листування З. Книша і А. Жука з приводу книжки про М. Міхновського // Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2003. – № 2 (27). – С. 170–172.

Листування Зиновія Книша і Андрія Жука / [Упоряд. листів] // Там само. – С. 173–225.

Мельник Н. Чи доцільно сьогодні дозволяти приватизацію памяток культури? // День. – К., 2003. – 30 липня.

Михайло Брайчевський і УІТ // Український історик. – К.; Львів; Острог; Нью-Йорк; Торонто; Париж, 2003. – Рік LX. – Ч. 1–5 (156–160). – С. 60–71.

Між політикою і історією. Переяслав і українська суспільно-політична думка ХІХ – початку ХХ ст. // Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2003. – № 3 (28). – С. 5–14.

Перший український консерватор. Імператив державної самостійності за Липинським // День. – 2003. – № 162 (1663). – С. 5.

Роль історії в системі орієнтаційних цінностей: до проблеми викладання історії України ХІХ – початку ХХ ст. // Історія в школах України. – 2003. – № 4. – С. 16–21.

“Хроніка-2000” і її творець: [Про Юрія Григоровича Буряка] // Українське слово. – 2003. – 17–23 липня. – Ч. 29. – С. 14.

Чи був планованим голод 1933 року, або коли вже українці перестануть бути жертвами обставин? // Дзеркало тижня. – К., 2003. – № 26–27 (451–452). – 12 липня. – С. 27.

[Рец.:] Михайло Драгоманов. Документи і матеріали. 1841–1994 / Упоряд.: Г. Болотова, І. Бутич, Н. Грабова та ін. – Львів, 2001. – 731 с. // Україна модерна. – К.; Львів, 2003. – Ч. 8. – С. 243–248.

Редагування, упорядкування

[Ред.:] Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / Вид. рада: Б. Патон (голова), Л. Винар, І. Драч та ін.; гол. редкол.: П. Сохань (гол. ред.), Я. Дашкевич (заст. гол. ред.), І. Гирич (відп. секрет.) та ін. – Львів: Cвіт, 2003. – Т. 5: Серія: “Історичні студії та розвідки (1888–1896)” / Редкол.: П. Сохань (гол. ред.), І. Гирич (відп. секрет.), О. Тодійчук; упоряд.: В. Брехуненко, С. Кіржаєв, П. Кулаковський, В. Шульга; мовна ред. В. Шульги; перекл. з рос. статей І. Сварника; перекл. іншом. висловів М. Трофимука; комент.: М. Бандрівський, В. Брехуненко, С. Кіржаєв та ін. – 592 с.

Липинський В. Листування / Редкол.: Я. Пеленський (гол. ред.), Р. Залуцький, Х. Пеленська та ін. – К.; Філадельфія, 2003. – Т. 1: А–Ж. – 960 с. – Член редкол.

[Ред.:] Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2003. – № 1 (26): Ілля Шраг (1847–1919). – 288 с. – Заст. гол. ред.

[Ред.:] Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2003. – № 2 (27): Микола Міхновський (1873–1924): До 130-річчя з дня народження. – 256 с. – Заст. гол. ред.

[Ред.:] Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2003. – № 3 (28): До 350-річчя Переяславської ради 1654 р. – 288 с. – Заст. гол. ред.

[Ред.:] Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2003. – № 4 (29): Інтеграційна модель для України. – 200 с. – Заст. гол. ред.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2003. – № 1–2 (138–139). – 158+XVIII c. – Заст. гол. ред.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2003. – № 3 (140). – 114+XIV с. – Заст. гол. ред.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2003. – № 4 (141). – 128 c. – Заст. гол. ред.

[Ред.:] Переяславська рада 1654 р.: (Історіографія та дослідження) / Редкол.: П. Сохань (гол.); Я. Дашкевич, І. Гирич (відп. секрет.), Я. Федорук (відп. секрет.) та ін. – К., 2003. – ХХ+890 с.

[Ред.:] Україна модерна. – К.; Львів, 2003. – Ч. 8. – 282 с. – Ред. номера.

[Ред.:] Український історик. – К.; Львів; Острог; Нью-Йорк; Торонто; Париж, 2003. – Рік LX. – Ч. 1–5 (156–160): Сорокаліття “Українського історика”: (1963–2003). – 608 с. – Заст. ред.