Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

2008

Володимир Кравченко, Григорій Стариков, Ярослав Федорук

Статті, рецензії

Благодійники. Коли нувориш стане сином української землі? // Народний депутат. – К., 2008. – № 3 (39): Березень. – С. 85.

Бутич Іван Лукич (1919–2007): [Некролог] // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2007. – Вип. 12. – С. 850–854.

Вільна Україна, політична група // Історія України. Енциклопедичний довідник. – К., 2008. – С. 189–190.

Володимир Антонович – автор концепту Нової України // Дивослово. – 2008. – Ч. 3 (612). – Березень. – С. 59–62.

[Думка експерта з приводу конфлікту між М. Грушевським і С. Єфремовим до статті О. Зінченка “Великий та жахливий”] // ПолитикHall. – К., 2008. – № 40: Квітень. – С. 28.

Жук Андрій Іллевич // Історія України: Енциклопедичний довідник. – К., 2008. – С. 399–401.

З листування Івана Бутича з І. Крип’якевичем / [Публ. докум., передм., прим.] // Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2008. – № 3. – С. 138–143.

Історичні мандрівки Києвом: “Латинський квартал” – Українська вулиця: Екскурсія друга // Історія в школах України. – К., 2008. – № 3. – С. 41–47.

Латинники // Історія України: Енциклопедичний довідник. – К., 2008. – С. 619. – У співавт. з І. Підковою.

Майже все про історію: Історик Ігор Гирич – про розмаїття цікавинок минулого і особливості жанру енциклопедії: [Інтерв’ю, записане Я. Музиченко з приводу виходу “Історії України: Енциклопедичного довідника”] // Україна Молода. – К., 2008. – № 227 (3501). – 2 грудня. – С. 12.

Михайло Грушевський і УАПЦ // Служіння і спадщина митрополита Василя Липківського: Мат-ли Всеукр. наук. конфер: Київ, 17 листопада 2007 р. / Упоряд. А. Зінченко. – К., 2008. – С. 51–59.

Національний дискурс як забороло від ксенофобії, або як наші мінуси зробити плюсами // Історія в школах України. – К., 2008. – № 7–8. – С. 16–18.

Несправджені шанси української гуманітаристики. Вчені і наукові школи, знищені у 30-х // ПолитикHall. – К., 2008. – № 41: Червень. – С. 48–53.

Новий російський Сталін, або Конструктори “щасливого минулого” // Дзеркало тижня. – К., 2008. – № 35 (714). – 20 вересня. – С. 1, 20. – У співавт. з О. Радзивілл.

Олександр Леонідович Рибалко (1950–2009): [Некролог] // Військово-історичний альманах. – К., 2008. – 2 (17). – С. 160.

Патріарх української архівістики: [Про І. Бутича] // Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2008. – № 3. – С. 120–123.

Передмова // Історія України: Енциклопедичний довідник. – К., 2008. – С. 5–6. – Підп.: Від упорядників.

Підручник як головний засіб побудови держави // Дзеркало тижня. – К., 2008. – № 19 (698). – 24 травня. – С. 22.

Постать В’ячеслава Липинського у світлі його листування з дореволюційних часів // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Історія, економіка, філософія. – К.: Вид. центр КНАУ, 2008. – Вип. 14: Український консерватизм і гетьманський рух / Відп. ред. Ю. Терещенко. – № 4. – С. 74–95.

Пріцак Омелян Йосипович (1919–2006): [Некролог] // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2007. – Вип. 12. – С. 845–848.

Республіка чи Гетьманат?: [Про державу П. Скоропадського] // Сучасність. – К., 2008. – № 8. – С. 35–41.

Рецензійний жанр у творчості М. Грушевського // Грушевський М. С. Твори: У 50 т. – Львів: Світ, 2008. – Т. 14: Серія “Рецензії та огляди (1888–1897)”. – С. V–ХІХ.

Сила в інтерпретації: (Інтерв’ю з І. Гиричем) / Розмовляв Р. Кабачій // Український тиждень. – К., 2008. – № 27 (36). – 4–10 липня. – С. 46–47.

Як нам переробити програму з історії України за 9-й клас під кутом зору відмови від етноцентризму та залучення чинника мультикультурності та багатоетнічності // Доба. – К., 2008. – № 1–4. – С. 22–32.

Як переробити програму з історії України для 9 класу під кутом зору відмови від етноцентризму та залучення чинника мультикультурності й багатоетнічності // Історія в школах України. – К., 2008. – № 9. – С. 23–27.

Якої реорганізації потребує шкільна історія: [З приводу книжки “Шкільна історія очима істориків-науковців”] // Там само. – № 10. – С. 51–53.

Ярослав Дашкевич – історіограф новітньої України: Спроба есею // Історіографічні дослідження в Україні. – К., 2008. – Вип. 18. – С. 280–313.

[Рец.:] Хроніка 2000 / Гол. ред. Ю. Г. Буряк. – К., 2007–2008. – Вип. 73, 74: Дніпропетровськ: виміри історичної долі // Літературна Україна. – К., 2008. – № 36 (5274). – С. 4.

Редагування, упорядкування

[Ред.:] Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / Вид. рада: Б. Патон (гол.), Л. Винар, І. Драч та ін.; гол. редкол.: П. Сохань (гол. ред.), Я. Дашкевич (заст. гол. ред.), І. Гирич (відп. секрет.) та ін. – Львів: Світ, 2008. – Т. 11: Серія “Літературно-критичні та художні твори: Літературно-критичні праці (1883–1931), «По світу»” / Упоряд. Г. Бурлака; авт. передм.: М. Жулинський, Г. Бурлака; комент., мовна ред. текстів та пояснення слів Г. Бурлаки; перекл. іншом. висловів М. Трофимука. – 752 с.

[Ред.:] Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / Вид. рада: Б. Патон (гол.), Л. Винар, І. Драч та ін.; гол. редкол.: П. Сохань (гол. ред.), Я. Дашкевич (заст. гол. ред.), І. Гирич (відп. секрет.) та ін. – Львів: Світ, 2008. – Т. 14: Серія “Рецензії та огляди (1888–1897)” / Упоряд.: В. Маслійчук, В. Шульга; авт. передм.: І. Гирич, В. Маслійчук; комент.: В. Маслійчук, О. Тодійчук, Н. Черкаська, В. Шульга; мовна ред.: В. Маслійчук, В. Шульга; перекл. іншом. висловів М. Трофимука. – 392 с.

[Ред.:] Історія України: А-Я: Енциклоп. довідн. / Упоряд., наук. ред. І. Підкова, Р. Шуст, І. Гирич. –3-тє вид., доопр. і доповн. – К.: Генеза, 2008. – 1520 с.; іл., карти.

[Ред.:] Листування Михайла Грушевського / Ред. Л. Винар, П. Сохань, І. Гирич. – К.; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 2008. – Т. 4: Листування Михайла Грушевського та Івана Джиджори / Гол. ред. Л. Винар, П. Сохань; наук. ред. І. Гирич; редкол. Г. Бурлака, Д. Бурім, О. Маврін; упоряд., авт. передмов і комент. С. Панькова, В. Пришляк. – 552 с. – (Серія: “Епістолярні джерела грушевськознавства”).

[Ред.:] Миронець Н. Джерела історичної пам’яті / Редкол.: П. С. Сохань (голова), В. А. Брехуненко, Д. В. Бурім та ін. – К., 2008. – 400 с. – Член редкол.

[Ред.:] Наукові записки: Зб. пр. молодих вчених та аспірантів / Редкол.: П. С. Сохань (відп. ред.), В. А. Брехуненко, Д. В. Бурім (відп. секрет.) та ін. – К., 2008. – Т. 16. – 520 с. – Член редкол.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2008. – № 1 (158). – Член редкол.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2008. – № 2 (159). – Член редкол.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2008. – № 3 (160). – 144 с. – Член редкол.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2008. – № 4 (161). – 128 c. – Член редкол.

[Ред.:] Україна модерна. – К., 2008. – Ч. 13 (2): Війна переможців і переможених. – 392 с. – Член ред.

[Ред.:] Український історик. – К.; Львів; Острог; Нью-Йорк; Торонто; Париж, 2008. – Рік ХLV. – Ч. 3–4 (179–180): У 75-ліття Голодомору: (1932–1933). – 400 с. – Член редкол.